Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-172/22

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

V letu 2021 rekordni rezultati in krepitev poslovanja

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav je na seji 30. 3. 2022 potrdil revidirano letno poročilo Skupine Triglav in matične družbe za leto 2021. Skupina je v letu 2021 glede na leto prej dosegla 10-odstotno rast celotnih prihodkov (1,46 milijarde evrov) ter 46-odstotno rast dobička pred obdavčitvijo (132,6 milijona evrov). Ohranila je finančno čvrstost, kar potrjuje kapitalska ustreznost, ki se je konec leta 2021 z vrednostjo 219 odstotkov nahajala v ciljnem razponu. Tudi v letu 2021 je ponovno prejela visoki bonitetni oceni »A« priznanih bonitetnih agencij. Uprava in Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav bosta predlagala letošnji skupščini delničarjev izplačilo dividende v višini 3,70 evra bruto na delnico oziroma v skupnem znesku 84,1 milijona evrov, kar predstavlja 74 odstotkov čistega dobička Skupine Triglav za leto 2021 in 9-odstotni dividendni donos.

USPEŠNO POSLOVANJE V 2021. Skupina Triglav je v letu 2021 glede na leto prej za 10 odstotkov povečala celotne prihodke (1,46 milijarde evrov), v njihovi sestavi pa se je z enako stopnjo rasti povečal tudi obseg obračunane kosmate zavarovalne premije (1.353,0 milijona evrov). Skupina je ob discipliniranem prevzemanju zavarovalnih tveganj in z osredotočenostjo na stranke dosegla premijsko rast v vseh treh zavarovalnih segmentih in na vseh trgih. Kombinirani količnik premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj Skupine je dosegel zelo ugodno vrednost 88,9 odstotka. Njen dobiček pred obdavčitvijo je dosegel 132,6 milijona evrov (46-odstotna rast), čista dobičkonosnost kapitala pa je znašala 12,5 odstotka. Doseženi dobri rezultati izvirajo iz zavarovalno-tehničnega dela poslovanja ter upravljanja premoženja strank v vzajemnih skladih in individualnem upravljanju. Skupina zaseda vodilno mesto v regiji Adria, na določenih zavarovalnih trgih pa je svoj položaj še okrepila. Na trgu vzajemnih skladov je eden vodilnih slovenskih upravljalcev premoženja.

FINANČNA STABILNOST. Skupina je tudi v letu 2021 ponovno prejela visoki bonitetni oceni »A« s strani bonitetnih agencij S&P Global Ratings in AM Best. Oceni imata stabilno srednjeročno napoved. Sestava profila tveganj skupine se ni pomembno spremenila, njena kapitalska ustreznost pa se je ob koncu leta 2021 z vrednostjo 219 odstotkov nahajala v ciljnem razponu skladno s politiko upravljanja kapitala skupine. Poročili, kjer so podrobneje navedene informacije o solventnosti in finančnem položaju Skupine Triglav in matične družbe, sta na voljo na spletni strani www.triglav.eu.

IZVAJANJE DIVIDENDNE POLITIKE. Uprava in Nadzorni svet zavarovalnice predlagata letošnji skupščini delničarjev izplačilo dividende v višini 3,70 evra bruto na delnico oziroma v skupnem znesku 84,1 milijona evrov, kar predstavlja 74 odstotkov čistega dobička Skupine Triglav za leto 2021 in 9-odstotni dividendni donos. Predlagana višina presega 50 odstotkov konsolidiranega čistega dobička preteklega leta (56,8 milijona evrov), ki je kot izhodišče navedeno v dividendni politiki zavarovalnice. Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je pojasnil: »Uprava in Nadzorni svet zavarovalnice sta letošnji predlog dividende oblikovala na podlagi dividendne politike, ob tem pa sta upoštevala več vidikov in okoliščin zadnjih let. Višina predlagane dividende izhaja predvsem iz enkratnosti oziroma izrednosti določenih delov poslovanja Skupine v preteklih dveh letih, ob tem pa upošteva izpolnjevanje ciljne kapitalske ustreznosti, oceno trenutnih in pričakovanih pogojev poslovanja in zmožnost doseganja strateških ciljev Skupine Triglav tudi v prihodnje. Naša dividendna politika je začrtana kot atraktivna za delničarje ter vzdržna za razvoj in rast Skupine Triglav. Skladno s tem ohranjamo tudi v 2023 izhodišče za predlog dividende 50 odstotkov konsolidiranega čistega dobička preteklega leta.

TRAJNOSTNA USMERJENOST (ESG). Skupina želi imeti vodilno vlogo v regiji pri vključevanju najboljših globalnih praks ESG v poslovanje, svoje strateške trajnostne ambicije pa je podrobneje opredelila za obdobje do leta 2025. Trajnostno zavezanost je tudi javno izkazala s podpisom načel Združenih narodov za trajnostno zavarovalništvo (UN PSI), pristopom k Finančni pobudi Združenih narodov za okolje (UNEP FI) in podpisom iniciative PCAF (»Partnership for Carbon Accounting Financials«). S ciljem izboljšanja javnega razkritja o ESG je dolgoletni uporabi meril in standarda globalne pobude za poročanje (GRI) dodala tudi razkritja po trajnostnih računovodskih standardih (SASB).

Priložena PDF različica revidiranega letnega poročila Skupine Triglav in matične družbe za 2021 je oblikovana skladno z Uredbo MAR in je neuradna. Uradna različica je skladno z Uredbo 2019/815 in prvim odstavkom 134. člena ZTFI-1 narejena v formatu ESEF in družba jo objavlja v ločeni objavi.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 31. 3. 2022  dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.
Datum: 31.03.2022