Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-189/22

NAMA d.d. LJUBLJANA

Objava sklica 32. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje ter na podlagi 36. člena statuta družbe Nama d.d. Ljubljana, uprava družbe Nama d.d. Ljubljana sklicuje

32. skupščino delničarjev družbe Nama d.d. Ljubljana,

ki bo 11.5.2022 ob 9. uri na sedežu družbe, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana

 

Sklic 32. skupščine delničarjev bo dne 8.4.2022 objavljen na spletni strani Agencije RS za javnopravne evidence.

Gradivo s predlogi sklepov in utemeljitvami je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan med 10. in 12. uro v času od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine in na spletni strani družbe www.nama.si.

 

Vsebina te objave bo objavljena na spletni strani družbe Nama d.d. Ljubljana (www.nama.si), od 8.4.2022 dalje, najmanj za obdobje pet let.

 

Uprava družbe