Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-266/22

KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana

Obvestilo o 9. seji nadzornega sveta družbe Kompas Shop d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Korespondenčna seja nadzornega sveta družbe KOMPAS SHOP d.d. je potekala dne 30.04.2022. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom revizijske komisije in uprave skladno z 272. členom ZGD-1 ter podal pozitivno stališče k mnenju pooblaščenega revizorja o poslovanju družbe v letu 2021, predlagal skupščini podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu, se seznanil, preveril in potrdil revidirano letno poročilo za skupino KOMPAS SHOP in družbo KOMPAS SHOP d.d. za leto 2021, predlagal skupščini družbe, da bilančni dobiček družbe ostane nerazporejen in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček in oblikoval poročilo nadzornega sveta skupščini o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2021.

Informacija bo od 30.04.2022 dalje objavljena tudi na spletni strani družbe www.kompas-shop.si, za obdobje najmanj pet let.

Direktor družbe
Datum: 30.04.2022