Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-282/22

NLB, d. d., Ljubljana

Sklic na dokument: 38. Skupščina delničarjev NLB d.d.

Popravek očitne pisne pomote v besedilu predloga sklepa Uprave NLB d.d. in Nadzornega sveta NLB d.d. k podtočki 3.1 točke 3 dnevnega reda z naslovom »Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 ter podelitev razrešnice Upravi NLB d.d. in Nadzornemu svetu NLB d.d.«

 

V objavi slovenske verzije sklica 38. Skupščine delničarjev NLB d.d., ki bo dne 20.6.2022 ob 11. uri (pričetek registracije ob 10.30 uri), na naslovu CANKARJEV DOM, kulturni in kongresni center, Prešernova cesta 10, Ljubljana, ter kot elektronska skupščina brez fizične prisotnosti delničarjev s pomočjo elektronskih sredstev preko spletnega portala https://skupscine.ixtlan.si/nlb.html (»elektronska skupščina«), z možnostjo registracije, ki omogoča dostop v digitalno okolje ob 10.00 uri, je pri predlogu Uprave NLB d.d. in Nadzornega sveta NLB d.d. k podtočki 3.1. točke 3 dnevnega reda z naslovom »Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 ter podelitev razrešnice Upravi NLB d.d. in Nadzornemu svetu NLB d.d.« prišlo do očitne pisne pomote pri navedbi zneska dividende, ki se izplača delničarjem na posamezno delnico, in sicer je pravilno, da se del v skupni višini 50.000.000,00 EUR izplača delničarjem kot dividenda, kar znaša 2,50 EUR bruto na eno delnico.

Do očitne pisne pomote je prišlo le v slovenski verziji sklica 38. Skupščine delničarjev NLB d.d., medtem ko je v angleški verziji znesek pravilno naveden.

Očitna pisna pomota se popravi s pravilnim zneskom, tako da se besedilo predloga sklepa Uprave NLB d.d. in Nadzornega sveta NLB d.d. k podtočki 3.1 točke 3 dnevnega reda z naslovom »Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 ter podelitev razrešnice Upravi NLB d.d. in Nadzornemu svetu NLB d.d.« pravilno glasi:

»3.1.  Bilančni dobiček NLB d.d. ugotovljen na dan 31.12.2021 znaša 458.266.602,05 EUR in vključuje čisti dobiček poslovnega leta 2021 v višini 208.421.094,37 EUR, prenos realiziranih dobičkov iz presežka iz prevrednotenja ob odpravi pripoznanja kapitalskih finančnih instrumentov, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa v višini 53.288,25 EUR ter preneseni dobiček iz preteklih poslovnih let v višini 249.792.219,43 EUR.

Bilančni dobiček v višini 458.266.602,05 EUR se uporabi na naslednji način:

  • del v skupni višini 50.000.000,00 EUR se izplača delničarjem kot dividenda, kar znaša 2,50 EUR bruto na eno delnico; dividenda se izplača na dan 28.6.2022 osebam, ki so kot delničarji NLB d.d. vpisani pri KDD na dan, ki je 5 delovnih dni po dnevu skupščine, ki je sprejela ta sklep (27.6.2022, presečni dan);
  • del v višini 408.266.602,05 EUR ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.

V zvezi s izplačilom dividende je dan najave korporacijskega dejanja sistemskim članom KDD prvi delovni dan po koncu zasedanja skupščine, na kateri je bil sprejet ta sklep (21.6.2022), dan brez upravičenja pa zadnji delovni dan pred presečnim dnevom (24.6.2022).«

Ta informacija bo od 6. maja 2022 do nadaljnjega objavljena tudi na spletni strani družbe www.nlb.si.

 

Odnosi z vlagatelji
NLB d.d., Ljubljana
Datum: 06.05.2022