Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-294/22

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Sklic 34. Skupščine delničarjev Telekoma Slovenije, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe Telekom Slovenije, d.d., s sedežem v Ljubljani, Cigaletova ulica 15 (v nadaljevanju: družba), skladno s 36. členom Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sklicuje 34. skupščino delničarjev, ki bo 16. 6. 2022 ob 12.00 v Multimedijski dvorani na sedežu družbe.

Sklic z dnevnim redom, obrazložitev predlogov sklepov in informacije o pravicah delničarjev objavljamo v pripetih datotekah.

Zgoraj navedeni dokumenti s prilogami ter prijavnica za udeležbo in pooblastilo za udeležbo (za pravno in fizično osebo) so objavljeni na spletnih straneh družbe http://www.telekom.si/o-podjetju/za-vlagatelje/skupscina-delnicarjev za obdobje najmanj 5 let.

Vsa gradiva so delničarjem tudi na vpogled v informacijski pisarni na sedežu družbe, Cigaletova ulica 15, Ljubljana, vsak delovni dan od 9. do 11. ure od dneva objave tega sklica na spletnih straneh AJPES-a do vključno dneva skupščine. Delničarje vljudno prosimo, da se za obisk predhodno najavijo skladno s sklicem.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.
Datum: 12.05.2022