Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-441/22

Nika d.d., Brežice

Sklepi ponovnega zasedanja 32. redne skupščine delničarjev

Uprava družbe objavlja sklepe ponovnega zasedanja 32. redne skupščine delničarjev družbe Nika, investiranje in razvoj, d. d. Brežice, Krivec 75 Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 20. junija 2022, ob 14. uri v notarski pisarni notarja Bojana Podgorška. Na skupščini so bili udeleženi vsi prijavljeni delničarji z 34,23 % glasov.


Sprejeti sklepi skupščine:

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda skupščine
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
Sprejme se predlagani dnevni red.

Sklep je bil soglasno sprejet v predlagani obliki.


2. Izvolitev organov skupščine
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
Skupščina izvoli svoje organe.

Sklep je bil soglasno sprejet v predlagani obliki.


3. Poročilo uprave in nadzornega sveta o poslovanju v letu 2021

Skupščina je sprejela poročili na znanje.


4. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloge sklepov:
Bilančna izguba se delno pokrije z dobičkom leta 2021.
Skupščina podeli upravi razrešnico za poslovno leto 2021.
Skupščina podeli članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2021

Sklepi so bili sprejeti v predlagani obliki z vsemi oddanimi glasovi.
 

5. Določitev sejnin in izplačil za opravljanje funkcije  članom nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
Skupščina sprejme predlagane vrednosti sejnin za člane nadzornega sveta in sicer za predsednika 400,00 € bruto, za ostale člane pa 280,00 € bruto in za člane komisije za predsednika 200,00 € bruto, za ostale člane pa 140,00 bruto. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 50 % siceršnje sejnine. 

Skupščina sprejme predlagana letna izplačila za opravljanje funkcije članom nadzornega sveta in sicer za predsednika 1.700,00 € bruto, za ostale člane pa 1200,00 € bruto in za predsednika komisije nadzornega sveta  300,00 € bruto, za ostale člane pa 200,00 € bruto.

Član je upravičen do izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu. 

Skupščina sprejme predlagana povračila stroškov članom nadzornega sveta in komisij nadzornega  in sicer prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju).

Z dnem sprejema teh sklepov preneha veljati sklep o določitvi sejnin članom Nadzornega sveta, ki je bil sprejet na 13. redni Skupščini delničarjev Nika investiranje in razvoj d. d. z dne 28. 5. 2004.


Sklep je bil sprejet v predlagani obliki z vsemi oddanimi glasovi.
 

6. Izvolitev članov nadzornega sveta
Nadzorni svet predlaga skupščini predlog sklepa:
Skupščina izvoli predlagani nadzorni svet. Za člane potrdi Boštjana Gmajnarja, Polonco  Šušterič in Niko Ovsenik. Nov mandat izvoljenim članom začne teči s potekom prejšnjega, to je 29. 9. 2022.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki z vsemi oddanimi glasovi.

 

7. Izjava družbe Nika d. d. o prevzemu delnic NIKN za plačilo denarne odpravnine z odložnim in razveznim pogojem
Skupščina je sprejela drugi nasprotni predlog delničarjev:

Na podlagi odredbe ATVP  in od 3.5.2022 po sklepu Upravnega sodišča IU 1859/2021-14 pravnomočne odločbe št 0601-4/2021-11 Agencije za trg vrednostnih papirjev imajo delničarji NIKA d. d. Brežice pravico od družbe zahtevati prevzem njihovih delnic proti primerni denarni odpravnini, v skladu s 405. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 77/18, s spremembami in dopolnitvami).

Družba NIKA investiranje in razvoj d. d. Brežice bo v 60 dneh po pravnomočnosti odredbe (to je od 1. 7. 2022 do 29. 7. 2022) delničarjem, ki bodo to želeli, zaradi umika navadnih rednih prinosniških kosovnih delnic izdajatelja NIKA investiranje in razvoj d. d. Brežice, ki so izdane v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev z ISIN kodo SI0031100793 in oznako NIKN ter so kotirale na Ljubljanski borzi XLJU - Standardni kotaciji, prevzela njihove delnice NIKN za plačilo denarne odpravnine v višini 3,00 € po delnici. Prevzem delnic bo izveden s postopkom prostovoljne zamenjave, ki je izbirno korporacijsko dejanje in se izvede v KDD.

Če bodo želeli, da prevzame njihove delnice z oznako NIKN prevzemniki družbe Nike investiranje in razvoj d. d., ki so bili: Nika DUS d. d. – v stečaju, Nika RIS d. d. – v stečaju, Polonca Šušterič, Miha Šušteriča, Martin Šušteriča, Nika Ovsenik in Branko Šušteriča, in ki so na podlagi odločbe ATVP Opr. št. 171/164/AG-07-(285) z dne 28. 8. 2007 uspešno prevzeli Niko investiranje in razvoj ter imajo v lasti na dan 13. 6. 2022 154.962 delnic z oznako NIKN jim mora Nika d. d. izplačati denarno odpravnino v  štirih enakih obrokih po 0,75€ po delnici, ki zapadejo 10. 8. 2022, 10. 8. 2023, 10. 8. 2024 in 10. 8. 2025 z obrestmi po obrestni meri, po kateri se obrestujejo bančni denarni depoziti na vpogled, ki začno teči 10. 8. 2022. Izplačilo odpravnine ostalim delničarjem, ki bodo to želeli, mora Nika d.d. izplačati v  znesku 3 € po delnici 10. 8. 2022.


Sklep je bil sprejet z 99,54% oddanih glasov. Delničarji zaradi sprejema drugega nasprotnega predloga niso glasovali o preostalih predlogih


 


Napovedane izpodbojne tožbe:
Matej Brumec (KAD) je napovedal vložitev tožbe za izpodbijanje sklepa, ki je bil sprejet pri sedmi točki dnevnega reda.

Matevž Tratar (VZMD, Kristjan Verbič) je napovedal vložitev tožbe za izpodbijanje sklepa, ki je bil sprejet pri sedmi točki dnevnega reda.

 

Datum: 22.06.2022
Pripeti dokumenti:  Notarski Zapisnik