Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-25/22

KOVINTRADE D.D. CELJE

Program odkupa lastnih delnic družbe in poziv

Uprava družbe Kovintrade d.d. Celje (v nadaljevanju: Družba) je na seji dne 23.06.2022 sprejela, nadzorni svet Družbe pa je na korespondenčni seji dne 27.06.2022 potrdil naslednji

 

Program odkupa lastnih delnic družbe

 

     1. Pravna podlaga za pridobivanje lastnih delnic

1.1. Sklep skupščine o podelitvi pooblastila upravi za pridobivanje lastnih delnic

Skupščina delničarjev Družbe je na 26. seji, ki je potekala dne 06.07.2021, upravi Družbe podelila pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic (v nadaljevanju: pooblastilo skupščine).

1.2. Čas trajanja pooblastila za pridobivanja lastnih delnic

Pooblastilo skupščine velja za obdobje 36 mesecev,  tj. do 06.07.2024.

1.3. Maksimalno število pridobljenih delnic

Pooblastilo skupščine velja za pridobitve lastnih delnic do skupno 13.561 delnic Družbe (KZTR), kar predstavlja 10 odstotkov skupnega števila vseh delnic in vključuje lastne delnice, ki jih Družba že ima v lasti.

1.4. Namen pridobivanja delnic

V skladu s pooblastilom skupščine Družba pridobiva delnice za namene iz prvega odstavka 247. člena ZGD-1, in sicer, da lastne delnice proda izključno v krogu zaposlenih delavcev Družbe in delavcev hčerinskih družb, strateškim partnerjem in Poslovni zadrugi Vizija KTR z.b.o. oziroma lastne delnice nameni za nagrajevanje v družbi zaposlenih delničarjev in ostalih zaposlenih v družbi.

1.5. Načini pridobivanja lastnih delnic

Družba lahko pridobiva lastne delnice samo izven organiziranega trga finančnih instrumentov, ker delnica Družbe (KZTR) ni uvrščena na organiziran trg finančnih instrumentov.

Družba bo pridobivala lastne delnice izven organiziranega trga na neposreden način, v skladu s sprejetimi skupščinskimi sklepi.

1.6. Cena odkupa lastnih delnic

Družba bo v obdobju veljavnosti pooblastila skupščine, tj. v obdobju do 06.07.2024, kupovala delnice po ceni, ki ne bo nižja od 10 odstotkov knjigovodske vrednosti delnice Družbe po zadnjem zaključnem računu in ne višja od 50 odstotkov njene knjigovodske vrednosti, kot to določa pooblastilo skupščine z dne 06.07.2021.

Ponudbena cena se bo določila glede na zadnjo znano oceno tržne vrednosti delnice za neobvladujočega lastnika, ki jo izdela pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij z licenco Slovenskega inštitura za revizijo.

 

     2. Pravila in kriteriji odkupa lastnih delnic

2.1. Smernice programa odkupa lastnih delnic

Družba je sprejela program odkupa lastnih delnic s ciljem preglednega trgovanja z lastnimi delnicami, ob upoštevanju enakopravne obravnave vseh delničarjev, zaščite interesov delničarjev in preprečevanja zlorab.

2.2. Sredstva za odkup lastnih delnic

Družba bo odkup lastnih delnic financirala iz presežka likvidnih sredstev lastnih virov.

Pri pridobivanju lastnih delnic bo Družba lastne delnice pridobivala postopno, skladno z možnostmi, ki jih dopušča kapitalska ustreznost Družbe.

2.3. Količinska omejitev odkupa lastnih delnic

Družba bo lastne delnice pridobivala v skladu s količinskimi omejitvami, kot jih določa pooblastilo skupščine in glede na količinske omejitve, določene z vsakokratno odločitvijo poslovodstva Družbe.

2.4. Cenovna omejitev odkupa lastnih delnic

Družba bo lastne delnice pridobivala v skladu s cenovnimi omejitvami, kot jih določa pooblastilo skupščine in skladno z vsakokratno odločitvijo poslovodstva ob upoštevanju ustrezne skrbnosti.

2.5. Načini pridobivanja lastnih delnic

V skladu s pooblastili skupščine bo Družba pridobivala lastne delnice izven organiziranega trga finančnih instrumentov, na način, ki zagotavlja enako obravnavo delničarjev.

Družba bo odkupila lastne delnice od delničarjev po v naprej določeni ceni in do izpolnitve razpisane kvote odkupa. Od delničarjev bo odkupovala delnice glede na njihov korporacijski delež in glede na kvoto odkupa lastnih delnic.

Družba od delničarja odkupi različen delež od njegovega korporacijskega deleža, če :

  • ta sprejme ponudbo v nižjem deležu od njegovega korporativnega deleža ali
  • ostali delničarji niso sprejeli ponudbe do kvote odkupa in če je pravočasno sprejel ponudbo Družbe, določeno s Pozivom za odkup lastnih delnic. 

V primeru, da ostane nerazporejen delež do kvote odkupa, Družba razporedi ugotovljen preostanek med delničarje, ki so oddali ponudbo tudi za višje korporacijske deleže.  V tem primeru jim Družba razporedi preostanek delnic do izpolnitve kvote odkupa po vrstnem redu glede na čas, ko je bila priporočena pošiljka s posamezno ponudbo oddana na pošto. Pomeni, da bo Družba do izpolnitve kvote sklepala pogodbe s tistimi ponudniki, katerih priporočena pošiljka z zavezujočo ponudbo je bila oddana na pošto najprej (relevanten je čas oddaje kot je označen na poštni nalepki na pošiljki) in do njihovega zavezujočega deleža (števila delnic).

2.5.1. Poziv za odkup lastnih delnic

Na podlagi tega Programa poslovodstvo Družbe določi Poziv za odkup lastnih delnic, s katerim določi roke odkupa delnic, ceno in druge informacije, ki se potrebne za veljaven sprejem ponudbe Družbe.

Družba bo zagotovila obveščanje vseh delničarjev o odkupu lastnih delnic in o postopku odkupa z objavami na svoji spletni strani www.kovintrade.si in na SEONET.

2.5.2. Veljavnost in izvajanje programa odkupa lastnih delnic Družbe

Program odkupa lastnih delnic je sprejet in velja za čas veljavnosti pooblastila skupščine, tj. do 06.07.2024.

Izvajanje programa odkupa lastnih delnic se lahko prekine in nato nadaljuje ob vsakem času.

     3. Preprečevanje tveganja zlorab trga pri transakcijah odkupa lastnih delnic

S ciljem javnega preglednega trgovanja z lastnimi delnicami bo družba upoštevala vsa relevantna določila povezana s prepovedjo tržne manipulacije in prepovedjo notranjih informacij, kot so opredeljena v Zakonu o trgu finančnih instrumentov.

     4. Poročanje Družbe o transakcijah odkupov lastnih delnic

Družba obvesti delničarje o rezultatih odkupa lastnih delnic v  roku sedem (7) dni po datumu izvršitve posla.

     5. Dostopnost programa odkupa lastnih delnic

Program odkupa lastnih delnic bo javno objavljen na spletni strani Družbe www.kovintrade.si in na SEONET.

 

Predsednik uprave Jože Kastelic, l.r.
Predsednik nadzornega sveta Marjan Feguš, l.r.
Datum: 28.06.2022