Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
SAR-15/22

PETROL d.d., Ljubljana

Poslovanje skupine Petrol v prvem polletju leta 2022 zaznamovano z regulacijo cen goriv

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Ljubljana, 25. avgust 2022 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, se je na 16. seji seznanil s Poročilom o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, v prvem polletju leta 2022. Skupina Petrol je v tem obdobju dosegla EBITDA v višini 48,6 mio EUR ter čisti poslovni izid v višini -1,3 mio EUR. Zaradi vladne zamrznitve maloprodajnih cen naftnih derivatov v obdobju od 15. marca do 30. aprila 2022 in ponovne uvedbe ukrepa 11. maja 2022 za obdobje 90 dni, ki ga je aktualna vlada 21. junija 2022 predčasno odpravila, je bil družbi v Sloveniji povzročen izpad EBITDA v višini 108,9 mio EUR. S predčasnim prenehanjem uredbe je družbi prenehala nastajati poslovna škoda. Izpad EBITDA na Hrvaškem, kjer ukrepi regulacije cen naftnih derivatov veljajo od 7. februarja 2022 naprej, znaša 14,5 mio EUR. Ne glede na volatilne okoliščine in državno regulacijo skupina Petrol nadaljuje s projekti energetske tranzicije, digitalizacije poslovanja ter z integracijo družb Crodux derivati dva d.o.o. in E 3, d.o.o. v skupino Petrol. Ob tem posebno skrb namenja zanesljivosti oskrbe, obvladovanju stroškov in zagotavljanju transparentnosti poslovanja. Skupina Petrol ostaja zanesljiv partner gospodinjstvom, gospodarstvu in državi.

Izjemno zahtevno poslovno okolje

V prvem polletju leta 2022 je bila skupina Petrol izpostavljena dinamičnemu dogajanju v poslovnem okolju tako na svetovni ravni kot na trgih, kjer posluje. Leto se je začelo s še vedno trajajočo pandemijo koronavirusa. Energetska kriza iz leta 2021 se je pod vplivom vojne v Ukrajini nadaljevala in stopnjevala, sledili pa so ji ukrepi posameznih držav za ublažitev posledic krize za prebivalstvo in podjetja. Gospodarstvo je sicer v prvem polletju dosegalo stabilno rast, ki pa so jo spremljale vedno višje cene goriv in energentov. Povprečna cena nafte je v prvem polletju 2022 znašala 107,9 USD/sod, kar je 66 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, povprečna cena v EUR pa je bila višja za 84 odstotkov v primerjavi z enakim lanskim obdobjem.

Na poslovanje skupine Petrol v prvem polletju letošnjega leta so imeli najmočnejši vpliv vladni ukrepi na področju regulacije cen pogonskih goriv v Sloveniji in na Hrvaškem. V Sloveniji je bila družba zaradi omenjenih ukrepov od 15. marca 2022 do konca polletnega obdobja 90 odstotkov časa primorana pogonska goriva prodajati po nižji prodajni ceni od nabavne. Na Hrvaškem so cene regulirane od 7. februarja 2022 naprej. Uveljavljeni regulativni ukrepi temeljito spreminjajo pogoje poslovanja skupine Petrol. Ta je na vseh trgih, kjer posluje, glede določanja cen pogonskih goriv in energentov, dosledno upoštevala navodila pristojnih institucij. Skupina Petrol se je odzvala na zaostrene pogoje poslovanja z nadaljnjo optimizacijo stroškov in poslovno racionalizacijo ter s prilagajanjem ponudbe aktualnim razmeram.

Poslovni rezultati prvega polletja 2022

Skupina Petrol ni vertikalno integrirana v naftnem poslu (nima lastnega dostopa do surove nafte in lastne rafinerije ter je posledično v celoti odvisna od uvoza pogonskih goriv). Poleg tega se v polletnih poslovnih rezultatih družbe in skupine Petrol odražajo vplivi državnih intervencij na ključne pogoje poslovanja, zato niso neposredno primerljivi s poslovnimi rezultati v predhodnih obdobjih.

Skupina Petrol je v prvem polletju 2022 realizirala prihodke od prodaje v višini 4,2 mrd EUR, kar je 126 odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2021 in 39 odstotkov nad planom za to obdobje. Na rast prihodkov glede na enako obdobje preteklega leta je poleg povečane količinske prodaje goriv in derivatov vplivala predvsem rast prodajnih cen goriv, električne energije in zemeljskega plina.

Prilagojeni kosmati poslovni izid je v obravnavanem obdobju znašal 245,4 mio EUR, kar je 5 odstotkov manj kot v prvem polletju 2021 in 19 odstotkov pod planom za to obdobje. Pozitiven doprinos k rasti kosmatega poslovnega izida zaradi vključitve družbe Crodux derivati dva d.o.o. v skupino Petrol je bil izničen z učinkom regulacije cen goriv v Sloveniji in na Hrvaškem, saj so bile regulirane prodajne cene večino obdobja pod nabavnimi cenami goriv. EBITDA je v prvem polletju leta 2022 znašal 48,6 mio EUR, kar je 52 odstotkov manj kot v prvem polletju 2021 in 64 odstotkov pod planom za to obdobje. Pozitiven učinek vključitve družbe Crodux derivati dva d.o.o. v skupino Petrol na EBITDA ter dober rezultat na področju trgovanja z električno energijo je bil izničen z izgubo zaradi regulacije cen goriv v Slovenji in na Hrvaškem.

Skupina Petrol v zaostrenih razmerah veliko pozornosti namenja obvladovanju stroškov, ki kljub visoki prodaji in inflaciji v večini ostajajo v višini planiranih. Stroški iz poslovanja so v prvem polletju znašali 229,4 mio EUR, kar je 41,3 mio EUR oziroma 22 odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2021. K rasti stroškov iz poslovanja je 26,0 mio EUR prispevala vključitev družbe Crodux derivati dva d.o.o. v skupino Petrol, ostalo pa rast nabavnih cen energentov ter stroškov, ki so neposredno povezani z višjo količinsko prodajo goriv.

Čisti poslovni izid skupine Petrol v prvem polletju leta 2022 je zaradi močnega znižanja EBITDA iz naslova regulacije cen goriv in derivatov, ker je bila družba primorana gorivo prodajati pod nabavnimi stroški, znašal -1,3 mio EUR. 

Energetska tranzicija in digitalizacija

V prvem polletju 2022 so v skupini Petrol potekali številni razvojno naravnani projekti, ki bodo prispevali h krepitvi konkurenčnosti in uspešnosti skupine na dolgi rok.

Skupina Petrol ne glede na akutne izzive v poslovnem okolju nadaljuje z energetsko tranzicijo in izpolnjevanjem trajnostnih zavez. V energetsko tranzicijo je skupina Petrol vložila 66 odstotkov od skupno 23,2 mio EUR investicij v prvem polletju leta 2022. Glavnina investicij v energetsko tranzicijo je namenjena proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov. Na področju proizvodnje elektrike iz vetrne energije Petrol na Hrvaškem že upravlja dve vetrni elektrarni - VE Glunča in VE Ljubač; slednja je aprila pridobila pravnomočno uporabno dovoljenje. Na Hrvaškem so bile poleg tega podpisane tudi pogodbe za izgradnjo sončnih elektrarn Suknovci, Pliskovo in Vrbnik, ki bodo predvidoma začele proizvodnjo v začetku leta 2023. Začel se je tudi projekt namestitve sončnih elektrarn na strehe prodajnih mest in lastnih objektov Petrol Green. V prvi fazi bo s sončnimi elektrarnami opremljeno 46 prodajnih mest, cilj pa je, da se v naslednjih fazah opremi celotna mreža Petrolovih objektov.

V začetku leta so uspešno zaključili uvedbo SAP ERP sistema v vsa ključna podjetja v skupini Petrol. Stekel je tudi projekt digitalizacije oskrbovalne verige za oskrbo bencinskih servisov, dostavo kurilnega olja in plina ter prodajo jeklenk, ki bo zaključen spomladi 2024.

V prvem polletju se je uspešno izvajala integracija v skupino Petrol za družbi E 3, d.o.o. in Crodux derivati dva d.o.o. Do poletja je bilo v Petrolov informacijski sistem uspešno vključeno že 68 od skupno 93 Croduxovih bencinskih servisov. Dokončna pripojitev k družbi Petrol d.o.o, Zagreb je bila načrtovana do konca leta 2022, vendar bo zaključena že dva meseca pred rokom.

Vpliv energetske krize na Poslovni načrt skupine Petrol za leto 2022

Zaradi razsežnosti in trajanja energetske krize ter uvedenih in že napovednih ukrepov regulacije cen goriv in energentov, brez ustreznih nadomestil zastavljeni cilji iz Poslovnega načrta skupine Petrol za leto 2022 ne bodo doseženi.

Uprava družbe izvaja aktivnosti za pridobitev nadomestila iz naslova regulacije maloprodajnih cen naftnih derivatov iz zgoraj navedenega obdobja. Izpad EBITDA za slovenski in hrvaški trg skupaj v prvem polletju 2022 znaša 123,4 mio EUR (za slovenski trg na 108,9 mio EUR, za hrvaškega pa na 14,5 mio EUR). Ob upoštevanju izplačila navedenega nadomestila za povrnitev gospodarske škode in izgubljenega dobička bi skupina Petrol dosegla poslovne kazalnike iz plana za leto 2022.

Po mnenju nadzornega sveta, ki se zaveda resnosti nastale situacije, je uprava družbe v zahtevnih okoliščinah energetske krize in državne regulacije v prvem polletju 2022 odgovorno in strokovno vodila poslovanje družbe in skrbela za upravljanje ključnih tveganj. Skupina Petrol je s svojo celovito energetsko ponudbo in učinkovitim prilagajanjem zaostrenim poslovnim razmeram v maksimalni možni meri blažila posledice negativnih gibanj v poslovnem okolju. Uprava je redno spremljala dogajanje na energetskih trgih in pripravo vladnih ukrepov za blažitev posledic energetske krize. Pri tem si je in si bo tudi v prihodnje prizadevala za konstruktivni dialog z odločevalci z namenom iskanja ustreznih rešitev za ukrepe za blažitev posledic energetske krize in rešitev za povrnitev gospodarske škode in izgubljenega dobička skupine Petrol zaradi omejevanja cen pogonskih goriv.

Uprava družbe je nadzornemu svetu predstavila Poročilo o vplivu regulacije cen goriv in energentov na Poslovni načrt skupine Petrol za leto 2022 z možnimi scenariji razvoja dogodkov. V njem je predstavila oceno vpliva dosedanjih že uveljavljenih ukrepov regulacije cen pogonskih goriv iz prvega polletja 2022 in scenarije vpliva regulacije cen energentov v drugem polletju 2022. Zaradi nejasnosti glede izplačila nadomestila zaradi omejevanja cen pogonskih goriv in ostalih energentov (električna energija in zemeljski plin) v letu 2022 v Sloveniji in na Hrvaškem v tem trenutku ni možno oceniti vpliva omenjenih ukrepov na realizacijo Poslovnega načrta skupine Petrol za leto 2022 in zato trenutno tudi ni mogoče pripraviti rebalansa Poslovnega načrta skupine Petrol za leto 2022.

Družba Petrol d.d., Ljubljana je javna delniška družba. Naloga uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana, je vodenje družbe ob skrbnem zasledovanju interesov podjetja in upoštevanju odgovornosti do vseh deležnikov – delničarjev, zaposlenih, kupcev, poslovnih partnerjev in širše družbe. Skupina Petrol redno spremlja dogajanje v poslovnem okolju in bo s potrebnimi ukrepi še naprej delovala v zaščito interesov podjetja. Tudi v prihodnje si bo prizadevala za nemoteno oskrbo s pogonskimi gorivi in energenti za vse odjemalce skupine Petrol na vseh trgih, kjer deluje.

Zaradi vsega zgoraj navedenega bo nadzorni svet skrbno bdel nad izvajanjem ustreznih aktivnosti in sklical izredno sejo nadzornega sveta najkasneje do 6. septembra 2022.

Janez Žlak
predsednik nadzornega sveta

Nada Drobne Popović
predsednica uprave
Datum: 26.08.2022