Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-702/22

PETROL d.d., Ljubljana

Regulacija cen energentov pomembno vplivala na poslovanje skupine Petrol

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Ljubljana, 10. november 2022 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, se je na 21. seji seznanil s Poročilom o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, v prvih devetih mesecih leta 2022. V tem obdobju je skupina Petrol še naprej delovala v zahtevnem gospodarskem okolju, ki sta ga zaznamovali energetska kriza in državna regulacija cen pogonskih goriv in energentov. Skupina Petrol je v tem obdobju dosegla EBITDA v višini 98,3 mio EUR ter čisti poslovni izid v višini 24,0 mio EUR. Zaradi ukrepov države na trgu pogonskih goriv je zabeležila znižanje prilagojenega kosmatega poslovnega izida za 108,9 mio EUR v Sloveniji in 34,6 mio EUR na Hrvaškem. Dodaten izpad prilagojenega kosmatega poslovnega izida v Sloveniji je nastal tudi kot posledica regulacije cen na področju električne energije in zemeljskega plina.

Ne glede na zahtevne okoliščine družba Petrol d.d., Ljubljana ostaja zanesljiv delodajalec in odgovoren partner gospodinjstvom, gospodarstvu in državi, ki vlaga v razvoj svojega poslovanja in zaposlenih s poudarkom na digitalizaciji in razogljičenju. V obravnavanem obdobju se je uspešno zaključevala integracija družbe Crodux derivati dva d.o.o. v skupino Petrol.

Ocene poslovanja skupine Petrol do konca leta 2022 trenutno še ni mogoče podati.


Nadaljnje zaostrovanje pogojev poslovanja

Poslovanje skupine Petrol v letu 2022 poteka v zelo kompleksnih razmerah energetske krize in državnih intervencij za blažitev njenih posledic tako za prebivalstvo kot tudi za gospodarske subjekte. Leto 2022 se je začelo s še vedno trajajočo epidemijo koronavirusa ter s stabilno gospodarsko rastjo, ki pa so jo spremljale tudi visoke cene pogonskih goriv in energentov, katerih rast je dodatno spodbudilo vojno dogajanje v Ukrajini. Povprečna cena za sod surove severnomorske nafte Brent Dated v EUR je bila v prvih devetih mesecih leta 2022 75 odstotkov višja kot v enakem obdobju lanskega leta. Borzne cene električne energije in zemeljskega plina so rasle vse do konca avgusta, obrat pa je sledil ob napovedi predloga uredbe ministrov držav članic EU, s katerim so dosegli politični dogovor o ukrepih za obvladovanje energetske draginje. Kljub temu ostaja velika negotovost o gibanju cen vseh energentov v prihodnjem obdobju.

Visoke cene energentov in naraščajoča inflacija so bili povod za vladno regulacijo cen goriv, električne energije in zemeljskega plina na trgih, kjer poslujemo, kar je močno vplivalo na poslovanje skupine Petrol. V Sloveniji je bila družba Petrol d.d., Ljubljana zaradi omenjenih ukrepov od 15. marca 2022 do 21. junija 2022 90 odstotkov časa primorana pogonska goriva prodajati po nižji prodajni ceni od nabavne. Vlada je z junijsko uredbo prekinila omejitev maksimalnih cen in od 21. junija dalje omejila višino marže trgovcev s pogonskimi gorivi, iz česar so izvzeti bencinski servisi na avtocestah. Vendar marža, določena za obdobje od 21. junija do 16. avgusta 2022, ni bila zadostna, da bi z njo lahko pokrili vse stroške. Tudi na Hrvaškem, ki je za skupino Petrol drugi najpomembnejši trg, in kjer so maloprodajne cene naftnih derivatov regulirane od 7. februarja 2022 naprej, smo se soočali z obdobji prodaje z negativno maržo. Uveljavljeni regulativni ukrepi temeljito spreminjajo pogoje poslovanja skupine Petrol. Poleg tega skupina Petrol ni vertikalno integrirana v naftnem poslu (nima lastnega dostopa do surove nafte in lastne rafinerije) ter je posledično v celoti odvisna od uvoza pogonskih goriv. Skupina Petrol se je na zaostrene pogoje poslovanja odzivala z nadaljnjo optimizacijo stroškov in poslovno racionalizacijo ter s prilagajanjem ponudbe aktualnim razmeram.

 

Poslovanje v prvih devetih mesecih leta 2022 pod vplivom regulacije

Skupina Petrol je v prvih devetih mesecih leta 2022 realizirala prihodke od prodaje v višini 7,0 mrd EUR, kar je 128 odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2021. Na rast prihodkov glede na enako obdobje preteklega leta so poleg rasti nabavnih in prodajnih cen pogonskih goriv in energentov vplivali  tudi: povečana količinska prodaja goriv in derivatov, priključitev družbe Crodux derivati dva, d.o.o. v skupino Petrol in regulacija cen goriv. Največji del prihodkov (50,2 odstotka) je vezan na produktno skupino Energija in rešitve, 44,2 odstotka prihodkov izvira iz prodaje goriv in derivatov, 5,5 odstotkov pa iz prodaje trgovskega blaga in storitev. Prilagojeni kosmati poslovni izid je v obravnavanem obdobju znašal 405,3 mio EUR, kar je 1 odstotek manj kot v prvih devetih mesecih 2021. Pozitiven doprinos vključitve družbe Crodux derivati dva d.o.o. v skupino Petrol k rasti prilagojenega kosmatega poslovnega izida je bil v celoti izničen z učinkom regulacije cen goriv na Hrvaškem, saj regulirane cene niso omogočile pokrivanja stroškov poslovanja. Zaradi ukrepov države na trgu pogonskih goriv skupina Petrol po lastnih ocenah beleži znižanje prilagojenega kosmatega poslovnega izida za 108,9 mio EUR v Sloveniji in 34,6 mio EUR na Hrvaškem. Dodaten izpad je bil v Sloveniji povzročen v obdobju od 21. junija do 16. avgusta 2022, ko je bila pri pogonskih gorivih z uredbo določena najvišja dovoljena marža, ki ni omogočala pokrivanja vseh stroškov. Zaradi regulacije cen omrežnine za električno energijo med 1. februarjem in 30. aprilom 2022 ter izenačitve gospodinjskih odjemalcev zemeljskega plina in etažnih lastnikov od 1. 1. 2022 dalje (oboje v Sloveniji) beležimo dodatnih 2,4 mio EUR izpada prilagojenega kosmatega poslovnega izida.

EBITDA je v prvih devetih mesecih 2022 znašal 98,3 mio EUR, kar je 44 odstotkov manj kot v prvih devetih mesecih 2021.

Skupina Petrol v zaostrenih razmerah veliko pozornosti namenja obvladovanju stroškov, ki v večini ostajajo v okviru letnega plana, čeprav se je prodaja goriv povečala. Stroški iz poslovanja so v prvih devetih mesecih 2022 znašali 350,5 mio EUR, kar je 62,6 mio EUR oziroma 22 odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2021, od tega 39,1 mio EUR zaradi vključitve družbe Crodux derivati dva d.o.o. v skupino Petrol, ostalo pa predvsem na račun rasti cen energentov ter stroškov, ki so neposredno povezani z višjo količinsko prodajo goriv in tudi višjimi nabavnimi cenami pogonskih goriv.

Čisti poslovni izid skupine Petrol v prvih devetih mesecih leta 2022 je zaradi znižanja EBITDA iz naslova regulacije cen goriv in derivatov znašal 24,0 mio EUR.

Ne glede na zaostrene pogoje poslovanja skupina Petrol še vedno izpolnjuje svoje finančne zaveze do bank ter kriterije, ki izhajajo iz investicijske bonitetne ocene bonitetne agencije Standard & Poor's Rating Services.

 

Razvojni projekti in pomembnejši dogodki

Skupina Petrol je kljub zaostrenim pogojem poslovanja nadaljevala z razvojno naravnanimi projekti, ki bodo prispevali h krepitvi konkurenčnosti in uspešnosti skupine na dolgi rok.

Skupina Petrol nadaljuje z energetsko tranzicijo in izpolnjevanjem trajnostnih zavez. V energetsko tranzicijo je v prvih devetih mesecih leta 2022 skupina Petrol vložila 58,2 odstotka od skupno 36,3 mio EUR investicij v tem obdobju. Glavnina investicij v energetsko tranzicijo je namenjena proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov. Na področju proizvodnje elektrike iz vetrne energije Petrol na Hrvaškem že upravlja dve vetrni elektrarni - VE Glunča in VE Ljubač. Na Hrvaškem poteka tudi izgradnja treh sončnih elektrarn - Suknovci, Pliskovo in Vrbnik - ki bodo predvidoma začele proizvodnjo v začetku leta 2023. Letos je stekla tudi prva faza projekta namestitve sončnih elektrarn na strehe prodajnih mest in lastnih objektov Petrol Green. Cilj je, da se s sončnimi elektrarnami postopoma opremi celotna mreža Petrolovih objektov v Sloveniji. V začetku leta 2022 smo uspešno zaključili uvedbo SAP ERP sistema v vsa ključna podjetja v skupini Petrol. Začel se je tudi projekt digitalizacije oskrbovalne verige za oskrbo bencinskih servisov, dostavo kurilnega olja in plina ter prodajo jeklenk, ki bo zaključen spomladi 2024.

V prvih devetih mesecih letošnjega leta se je uspešno zaključevala integracija v skupino Petrol za družbi Crodux derivati dva d.o.o. in E3 d.o.o. Družba E3 je z začetkom oktobra v celoti prešla na Petrolov informacijski sistem. V enotnem okolju nastajajo sinergije dveh močnih blagovnih znamk, prodajne mreže, baze strank in dobrih praks na področju prodaje in trgovanja z električno energijo. Pravna pripojitev Crodux derivati dva, d.o.o. k družbi Petrol d.o.o. je bila načrtovana do konca leta 2022, vendar se je uspešno zaključila že dva meseca pred rokom, 2. novembra 2022. S tem korakom je Petrol na Hrvaškem postal drugi največji ponudnik naftnih derivatov in eno največjih hrvaških podjetij, ki krepi svojo pozicijo celovitega ponudnika energetskih rešitev. Skupina Petrol s tem utrjuje strateško pozicijo na trgih jugovzhodne Evrope.

Z namenom privabiti nove, tudi manjše vlagatelje in povečati likvidnost delnice z oznako PETG, je bila na podlagi sklepa 34. Skupščine delničarjev družbe Petrol, d.d. Ljubljana, izvedena delitev delnice PETG. Postopek razdelitve delnice PETG na 20 enot je bil zaključen 1. novembra 2022.

 

Zasledovanje razvojne strategije in izpolnitev Poslovnega načrta skupine Petrol za leto 2022

Skupina Petrol še naprej zasleduje strategijo za obdobje 2021 – 2025. Kot ena največjih in najbolj ambicioznih energetskih družb v regiji gradi prihodnost skozi integrirano trajnostno naravnano ponudbo energentov in rešitev. S ponudbo zelene elektrike in nadaljnjim vlaganjem v obnovljive vire energije podpira podjetja, lokalne skupnosti in gospodinjstva pri njihovem energetskem prehodu, krepi energetsko neodvisnost in dolgoročno energetsko stabilnost regije ter hkrati skrbi za okolje.

Uprava družbe je nadzornemu svetu predstavila Poročilo o vplivu regulacije cen goriv in energentov na Poslovni načrt skupine Petrol za leto 2022 z možnimi scenariji razvoja dogodkov. V njem je predstavila oceno vpliva dosedanjih že uveljavljenih ukrepov regulacije cen pogonskih in scenarije napovedanih ukrepov regulacije cen energentov do konca leta.

Na realizacijo Poslovnega načrta skupine Petrol za leto 2022 pomembno vpliva tudi poslovanje družbe Geoplin d.o.o., Ljubljana, kjer ima Petrol d.d., Ljubljana 74,34-odstotni lastniški delež. Do priprave tega poročila še ni bilo mogoče opredeliti vpliva zmanjšanja dobav zemeljskega plina iz Ruske federacije in povečanja nakupov zemeljskega plina iz nadomestnih virov na morebitno dodatno potrebo družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana po likvidnih sredstvih in kapitalu do konca leta 2022.

Zaradi velike negotovosti glede povračila gospodarske škode in izgubljenega dobička skupine Petrol zaradi omejevanja cen pogonskih goriv in ostalih energentov (električna energija in zemeljski plin) v letu 2022 v Sloveniji in na Hrvaškem in zaradi neznank glede poslovanja družbe Geoplin d.o.o., Ljubljana, v tem trenutku ni mogoče podati ocene poslovanja za skupino Petrol do konca leta 2022, niti ni mogoče pripraviti rebalansa Poslovnega načrta skupine Petrol za leto 2022.

Po mnenju nadzornega sveta uprava Petrol d.d. Ljubljana v zahtevnih okoliščinah energetske krize in energetske tranzicije v sodelovanju s ključnimi deležniki družbe uspešno in strokovno vodi družbo, uspešno upravlja poslovna in likvidnostna tveganja, izvaja ključne razvojne projekte družbe, s celovito energetsko ponudbo in učinkovitim prilagajanjem zaostrenim poslovnim razmeram v maksimalni možni meri blaži posledice negativnih gibanj na energetskem trgu, z učinkovitim nabavnim procesom pa zagotavlja stabilno in zanesljivo oskrbo z gorivi in energenti in celovito podporo svojim strankam.

Nadzorni svet v izogib nastajanja nadaljnje škode in s tem povezanih stroškov družbi poziva Vlado Republike Slovenije, da čim prej obravnava zahtevek družbe in povrne nastalo škodo iz naslova regulacije cen naftnih derivatov v obdobju od 15. marca do 30. aprila in od 11. maja do 20. junija 2022 ter tako prepreči nadaljnje negativne učinke na poslovanje družbe.

Janez Žlak
predsednik nadzornega sveta

Nada Drobne Popović
predsednica uprave
Datum: 11.11.2022