Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-149/23

GEN-I, d.o.o., Krško

GEN-I na kapitalskem trgu z novo izdajo komercialnih zapisov

Družba GEN-I, d.o.o., na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje obvešča javnost, da preučuje možnost izdaje 12-mesečnih komercialnih zapisov. Predvidena skupna nominalna vrednost izdaje komercialnih zapisov bo na ravni 50 milijonov EUR.

To bo že 12. izdaja komercialnih zapisov družbe GEN-I, d.o.o. Namen nove izdaje je obnova obstoječe zadolžitve s komercialnimi zapisi in ohranjanje razpršenosti finančnih virov. Glede na zadostno likvidnostno pozicijo družbe GEN-I, d.o.o., bo nameravana izdaja komercialnih zapisov predvidoma nižja od obstoječe, ki je na ravni 75 milijonov EUR. Nameravana izdaja komercialnih zapisov je skladna z zahtevano finančno stabilnostjo družbe ter finančnimi zavezami do bank in obstoječih investitorjev.

GEN-I, d.o.o., namerava za vse zainteresirane vlagatelje organizirati predstavitvena srečanja, kjer bodo predstavniki družbe podrobneje predstavili njeno preteklo in prihodnje poslovanje.

Komercialni zapisi bodo izdani v okviru postopka javne ponudbe, za katero ni potrebno uporabiti pravil o objavi prospekta in drugih pravil v zvezi s ponudbo vrednostnih papirjev javnosti iz 2. poglavja Zakona o trgu finančnih instrumentov.

Za strokovno svetovanje in storitve v zvezi s ponudbo komercialnih zapisov, njihovo izdajo v centralnem registru vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi in nadaljnjo uvrstitvijo komercialnih zapisov v trgovanje na organiziranem trgu bo družba GEN-I, d.o.o., sklenila pogodbo z Novo KBM d.d.

Kljub turbulentnim razmeram na energetskih trgih je Skupina GEN-I v letu 2022 poslovala stabilno in kot izkazujejo še nerevidirani podatki, poslovno leto 2022 zaključila nad pričakovanji iz poslovnega načrta, pri čemer gre največ zaslug pripisati aktivnostim na mednarodnem veleprodajnem trgu električne energije in plina, s katerimi se je pravočasno odzvala na zaostrene razmere na trgu ob ustrezni oceni tveganj. Nerevidirani finančni podatki poslovanja Skupine GEN-I v letu 2022 in ključni finančni poudarki poslovanja Skupine GEN-I so priloga te objave.

Informacije, ki jih vsebuje ta objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe GEN-I, d.o.o., najmanj 5 let od dneva objave.

Družba GEN-I, d.o.o.
Datum: 20.03.2023