Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-165/23

UNIOR d.d., Zreče

Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

 

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VII-3. izredni seji, dne 23. 3. 2023 sprejel naslednje  sklepe:

  • nadzorni svet je potrdil dopolnjene pogoje za refinanciranje družbe UNIOR d.d. s sindiciranim dolgoročnim kreditom za obdobje sedmih let ter pooblastil upravo družbe, da s sindikatom bank sklene pogodbo o sindiciranem dolgoročnem kreditu za družbo UNIOR d.d. in UNITUR d.o.o.
  • nadzorni svet družbe UNIOR d.d. se je seznanil s poročilom o izrednem revizijskem pregledu dogodka z dne 26. 10. 2022 v UNIOR Kovaška industrija d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče.

 

Revizijo izrednega dogodka je izvedel Inštitut Jožef Stefan (v nadaljevanju IJS) na osnovi naročila družbe, ki je revizijo naročila na podlagi sklepa nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. sprejetega na seji dne 24. 11. 2022.

Glede posledic izrednega dogodka IJS ugotavlja, da na srečo ni imel posledic na zdravje zaposlenih v družbi ali na zdravje ljudi izven obrata. Dogodek prav tako ni imel nesprejemljivih vplivov na tla v obratu ali izven njega. Dogodek je imel obsežen vpliv na parkirana osebna vozila v bližini obrata, namreč preko 500 vozil je bilo evidentiranih z madeži od izpuščenih drobnih kapljic kondenzata kromove galvanske kopeli, ki jih je bilo potrebno odstraniti s poliranjem.

Glede ukrepanja v izrednih dogodkih IJS ugotavlja, da se definicije pojmov za vidike varstva okolja in varnosti in zdravja pri delu delno prekrivajo, kar lahko vodi do nejasnosti, po katerem postopku (dveh ali celo več) je zakonsko potrebno ukrepati. Takšne okoliščine v situaciji izrednega dogodka lahko vodijo do negotovosti, odlašanja ali napačnih odločitev pri ukrepih. Ker je bil izredni dogodek interno hitro obvladan in ukrepanje zunanjih sil ni bilo potrebno, je, kot v svojem poročilu navaja IJS, možno razumevanje, da dogodek ne ustreza definiciji nesreče po Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN). Lahko pa bi podjetje UNIOR d.d. pri odzivu na izredni dogodek sledilo določbam iz 64. člena Zakona o varstvu okolja, ki določa, da mora: "Povzročitelj čezmerne obremenitve okolja zaradi odstopa od pravil ravnanja po tem zakonu najkasneje v roku 24 ur o čezmerni obremenitvi okolja obvestiti pristojno inšpekcijo in policijo". Inšpektorat, pristojen za okolje, je bil o izrednem dogodku obveščen v roku ene ure od ugotovitve napake na izpustu. Policije pa družba ni obvestila.

Kot v svojem poročilu pregled  dokumentacije ugotavlja IJS, Inšpektorat RS za okolje in prostor ni našel pomanjkljivosti v odzivu družbe UNIOR d.d. na izredni dogodek. 

IJS je v revizijskem pregledu zbral dosegljive dokaze o tehnološkem sistemu, napravi za čiščenje plinov za izpustno mesto, njeni zamenjavi v juliju 2022, delovanju in tehnoloških meritvah. Pregledali so tudi komunikacijo med internimi in zunanjimi deležniki družbe pred, med in po izrednem dogodku. Pregledali so dokumente sistema vodenja družbe kot tudi razumevanje dokumentov, ki urejajo komunikacijo in izredne dogodke glede na ustrezno zakonodajo. Glede na model poteka dogodkov, ter analizo nadzornih/varnostnih ukrepov, je IJS sprejel zaključke ugotovitev in izdal priporočila.

 

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. se je seznanil z ukrepi, ki jih je po izrednem dogodku sprejela družba UNIOR d.d.

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. se je seznanil z Akcijskim načrtom družbe Unior d.d. za izvedbo priporočil IJS. Večina ukrepov je že izvedenih ali pa so v zaključni fazi izvajanja, dokončno pa bodo realizirani najkasneje do 31. 7. 2023, o čemer bo družba UNIOR d.d. poročala Nadzornemu svetu.

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. ugotavlja, da je družba UNIOR d.d. odgovorno in sistemsko pristopila k ukrepom za obvladovanje in zmanjševanje tveganj ter ustvarjanju pogojev za ustrezno odzivanje in komuniciranje v primeru izrednih dogodkov.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe
Datum: 24.03.2023