Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-384/23

CETIS, d. d., Celje

Prejem nasprotnega predloga

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/2006, s spremembami in dopolnitvami), Statuta družbe in druge veljavne zakonodaje, upravni odbor družbe CETIS d.d., Čopova 24, 3000 Celje, sporoča, da je dne 2. 6. 2023 prejel nasprotni predlog delničarja Vseslovensko združenje malih deležnikov (VZMD), Hrenova 13, 1000 Ljubljana, k predlogu sklepa pod točko 3.1. dnevnega reda 34. skupščine delničarjev družbe, ki bo 28. 6. 2023. Nasprotni predlog VZMD je priložen temu obvestilu.

Nasprotni predlog je na vpogled delničarjem pod enakimi pogoji kot sklic in ostalo gradivo za skupščino ter v elektronski obliki na spletnih straneh AJPES (http://www.ajpes.si), na spletni straneh družbe (www.cetis.si) in na borznem sistemu elektronskega obveščanja (http://seonet.ljse.si), celotno gradivo skupaj z nasprotnim predlogom pa je delničarjem na vpogled tudi na sedežu družbe CETIS d.d., Čopova 24, 3000 Celje, vsak delovni dan od dne objave sklica do dne zasedanja skupščine med 10. in 12. uro.

To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletnih straneh družbe (www.cetis.si).

Upravni odbor družbe
Datum: 02.06.2023