Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-600/23

SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d., Ljubljana

Začetek predprodajnega postopka nove izdaje obveznic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.) v zvezi z začetkom predprodajnega postopka za novo izdajo trajnostnih obveznic z oznako SIJ8 objavlja napovedi o poslovanju v letu 2023 in srednjeročne načrte.

Skupina SIJ ocenjuje, da bo v letu 2023 ustvarila od 906 milijonov do 1,1 milijarde evrov prihodkov od prodaje, EBITDA v višini od 70 do 75 milijonov evrov in od 6,8 do 7,7-odstotno EBITDA maržo. Za naložbe bo Skupina SIJ namenila od 55 do 60 milijonov evrov. Kazalnik zadolženosti NFD/EBITDA bo nižji od 3,5.

Poslovno leto 2023 bo zaznamovala tudi poškodba glavnega motorja valjavskega ogrodja v vroči valjarni (t. i. blooming) družbe SIJ Acroni, ki je povzročila začasno zaustavitev pomembnega dela proizvodnje. Popravilo motorja je bilo skladno s prvotnimi ocenami zaključeno v treh mesecih, v SIJ Acroniju pa so že uspešno opravili zagon in prva testiranja.

Skupina SIJ sicer ocenjuje, da bo v primerjavi s preteklim letom ustvarila slabši poslovni rezultat, ki pa je primerljiv z letom 2021, ko gospodarstva niso zaznamovale posebne poslovne okoliščine. Spomnimo ‒ leta 2022 je Skupina SIJ skladno s svojim poslovnim modelom visoke cene energentov prenašala na kupce. Tako so v preteklem letu ob nižjih proizvedenih količinah v primerjavi z letom 2021 ustvarili višje prihodke od prodaje in izboljšali druge finančne kazalnike ter dosegli najboljše poslovne rezultate doslej. Glede na poslovne okoliščine ti rezultati ne morejo biti neposredno primerljivi z rezultati, načrtovanimi za leto 2023.

Po srednjeročni napovedi od leta 2024 do leta 2026 bodo prihodki Skupine SIJ v naslednjih letih rasli po 0,7-odstotni letni stopnji rasti (CAGR), EBITDA pa v povprečju po 21,3-odstotni letni stopnji rasti. Načrtovana EBITDA marža se bo gibala med devetimi in enajstimi odstotki. Skupina SIJ bo na letni ravni za naložbe namenjala vsaj 45 odstotkov EBITDA, ob tem kazalnik NFD/EBITDA ne bo presegel vrednosti 3.

Skupina SIJ bo še naprej zasledovala svoje srednjeročne poslovne cilje in bo zasedala vodilne položaje na nišnih jeklarskih trgih. Poleg poslovnih ciljev bo zasledovala tudi svoja ključna trajnostna cilja, skladna s Strategijo trajnostnega razvoja do leta 2030 in Načrtom razogljičenja Skupine SIJ 2020‒2030‒2050, za katera je ISS Corporate Solutions (ICS) že podal neodvisno mnenje, da sta ambiciozna, a uresničljiva. V primerjavi z letom 2020 bodo specifične emisije Skupine SIJ, ki je z jeklarnama SIJ Acroni in SIJ Metal Ravne največji proizvajalec jekla v Sloveniji, do leta 2030 manjše za 51 odstotkov. Šest ključnih družb Skupine SIJ v Sloveniji izpolnjuje zahteve standarda za varnost in zdravje pri delu ISO 45001.

SIJ d.d. možnosti za novo izdajo obveznic sicer preučuje ob zapadlosti obveznic z oznako SIJ7, namen izdaje trajnostnih obveznic pa je razpršitev dolgoročnih virov financiranja, financiranje dolgoročnih naložb v proizvodno tehnologijo, vključno z varstvom okolja in povečevanjem energetske učinkovitosti za doseganje poslovnih, okoljskih in družbenih ciljev.

Skupina SIJ je že objavila tudi Trajnostni finančni okvir, in sicer kot podlago za prihodnje pristope k financiranju z značilnostmi trajnostnega razvoja. Okvir za trajnostno financiranje je usklajen z Načeli trajnostnih obveznic, ki jih pripravlja Združenje mednarodnih kapitalskih trgov (ICMA), in Načeli trajnostnih posojilnih instrumentov, ki jih pripravlja Združenje posojilnih trgov (LMA).

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d.d., in sicer na povezavi z naslovom http://www.sij.si/, še najmanj pet let od datuma objave.

Uprava družbe SIJ d.d.
Datum: 04.10.2023