Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-142/24

PETROL d.d., Ljubljana

Nerevidirani rezultati poslovanja skupine Petrol in družbe Petrol d. d., Ljubljana, v letu 2023

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d. d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj pet let od datuma objave.

14. marec 2024 - Na svoji 49. seji se je nadzorni svet družbe Petrol d. d., Ljubljana, seznanil z nerevidiranimi izkazi poslovanja skupine Petrol in družbe Petrol d. d., Ljubljana, za leto 2023.

V letu 2023 je poslovanje skupine Petrol zaznamovalo uspešno soočanje z izzivi energetske krize in nadaljnja zavezanost k trajnostnemu razvoju ter energetski tranziciji. Kljub inflaciji, regulaciji cen energentov in geopolitičnim napetostim je skupina ohranila finančno stabilnost ter nadaljevala s širitvijo in diverzifikacijo svojih dejavnosti, v skladu s strategijo za obdobje 2021–2025. Nadzorni svet poudarja, da je skupina Petrol s prilagodljivostjo in odpornostjo v spreminjajočem se poslovnem okolju uspešno krmarila skozi leto 2023.

Odzivanje na regulacije cen energentov in globalne ekonomske trende

V letu 2023 se je skupina Petrol soočala z izzivi na dinamičnem energetskem trgu, ki so se začeli že v letu 2022. Še vedno visoke cene energentov, regulacija cen goriv, električne energije, zemeljskega plina in toplote ter inflacija so imeli velik vpliv na poslovanje skupine Petrol. Kljub padcu cen energentov ob koncu leta 2022 so vladni ukrepi in regulirane cene ostali prisotni še celo leto 2023, kar je pomembno vplivalo na poslovne rezultate. Ob umirjanju gospodarske rasti se je skupina soočila z novimi izzivi, kot sta padec kupne moči in zaostritev pogojev financiranja. 

Ne glede na spremembe v okolju je skupina Petrol izkazala prilagodljivost in rast ter ohranila stabilnost. Skupina Petrol tako nadaljuje svojo pot skozi kompleksno in dinamično poslovno okolje, ki zahteva stalno prilagajanje in inovativne pristope za soočanje z zunanjimi izzivi.

Sašo Berger, predsednik uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana, je ob objavi nerevidiranih rezultatov poslovanja izpostavil: »V letu 2023 smo v skupini Petrol dokazali, da smo se na nestanovitne okoliščine sposobni ne le prilagajati, temveč v njih tudi napredovati. Aktivno smo soustvarjali pogoje za prihodnost, ob tem pa ohranili finančno stabilnost ter zavezanost k doseganju strateških ciljev. S tem smo postavili dobre temelje za oblikovanje nove strategije skupine Petrol za obdobje 2025 – 2030.«  

Izboljšanje ključnih kazalnikov poslovanja

V letu 2023 je skupina Petrol zabeležila prihodke od prodaje v višini 7,0 mrd EUR, kar predstavlja 26-odstotni padec v primerjavi z letom 2022, predvsem zaradi nižjih cen goriv in ostalih energentov. Prodaja goriv je dosegla 3,8 mio ton, nižja od dosežene v letu prej je bila za 8 odstotkov, medtem ko je prodaja trgovskega blaga in storitev dosegla 571,2 mio EUR in narasla za 10 odstotkov v primerjavi z letom 2022. Prihodke z naslova trgovskega blaga in storitev smo povečali tako v Sloveniji kot na trgih jugovzhodne Evrope. Prodali smo tudi 16,6 TWh zemeljskega plina, 12,8 TWh elektrike in 143,4 tisoč MWh toplote.

Poslovanje v letu 2023 je potekalo v precej drugačnih okoliščinah kot v letu 2022. Razmere na energetskih trgih so se v primerjavi z letom 2022 stabilizirale, zaradi česar je bila regulacija cen nekaterih naftnih derivatov milejša kot v letu 2022. Prilagojeni kosmati poslovni izid je tako v letu 2023 znašal 677,6 mio EUR, kar je 72 odstotkov več kot v letu 2022.

Stroški iz poslovanja skupine Petrol so v letu 2023 znašali 561,3 mio EUR, kar je 20 odstotkov več kot v letu 2022. Glavnina povišanja je nastala zaradi višjih cen materiala in višjih stroškov dela.

EBITDA je v letu 2023 znašal 277,1 mio EUR, kar je 180,8 mio EUR več kot v letu 2022. Struktura EBITDA se je v primerjavi z letom 2022, ko so na energetskih trgih vladale izredne razmere, normalizirala. V strukturi se povečuje delež EBITDA produktne skupine Energija in rešitve. To je skladno s strateško zavezo prehoda iz klasičnih energetskih virov v čistejše obnovljive vire energije.

Čisti poslovni izid, realiziran v letu 2023, je znašal 136,6 mio EUR, kar je 139,2 mio EUR več kot v letu 2022, ko je bil negativen.

V letu 2023 je skupina Petrol za neto naložbe namenila 82,9 mio EUR, kar v primerjavi z letom 2022, ko so omejena finančna sredstva omogočila naložbe v višini 59,8 mio EUR, predstavlja povečanje za 38,7 odstotka. Kljub izzivom, ki jih prinašajo energetska kriza, energetska tranzicija in regulativni posegi, ter negotovosti glede povračila škode iz naslova regulacije cen, ki je zahtevala znatno zmanjšanje naložbenih sredstev v letu 2022, je skupina v letu 2023 uspešno nadaljevala izvajanje ključnih razvojnih projektov.

Uspešno smo nadaljevali strategijo upravljanja dolga, pri čemer smo neto zadolženost znižali pod raven iz leta 2021. Vse ključne kazalnike smo obdržali na sprejemljivih ravneh, ki skupini omogočajo finančno trdne temelje za prihodnje poslovanje. Bonitetna hiša S&P Global Ratings je decembra 2023 družbi Petrol d.d., Ljubljana, potrdila dolgoročno bonitetno oceno »BBB-« in kratkoročno »A-3« ter oceno prihodnjega izgleda bonitetne ocene »stabilno«.

Drago Kavšek, član uprave Petrol d.d., Ljubljana, odgovoren za finančno upravljanje, obvladovanje tveganj in optimizacijo poslovanja, komentira: »Kljub izzivom na trgu je skupina Petrol v letu 2023 ohranila uravnoteženo finančno strukturo in likvidnost, kar nam omogoča, da z optimizmom zremo v prihodnje obdobje. Učinkovito upravljanje tveganj, skrbno upravljanje stroškov ter odgovorno investiranje, zlasti v projekte, ki podpirajo energetsko tranzicijo in trajnostni razvoj, bodo zagotovili, da bo Petrol pripravljen na izvajanje nadaljnjih strateških načrtov.«

V letu 2024 poudarek na energetski tranziciji in krepitvi poslovne stabilnosti

Skupini Petrol je v letu 2023 kljub izzivom, ki jih je prinesla energetska kriza, uspelo stabilizirati poslovanje, kar je bilo ključno za ohranjanje dobre finančne kondicije skupine. Čeprav regulacije cen energentov že od uveljavitve naprej negativno vplivajo na naše poslovanje, ostajamo zavezani k izpolnjevanju visokih standardov, ki jih potrjuje bonitetna hiša S&P Global Ratings. Z optimizacijo poslovnih procesov in stroškov smo postavili trdne temelje za prihodnost. Petrol bo kljub trenutno veljavni zakonodaji, ki omejuje marže na nekatere naftne derivate in hkrati zavira razvojni potencial, zasledoval strateške usmeritve zelenega prehoda. V letu 2024 bomo povečali naložbe, ki so bile v letih 2022 in 2023 zaradi številnih zunanjih dejavnikov upočasnjene. Z zavezanostjo energetski tranziciji in odlični uporabniški izkušnji bo skupina Petrol nadaljevala s prizadevanji za zagotavljanje stabilnosti in donosnosti za delničarje tudi v spremenjenih energetskih in gospodarskih okoliščinah.

Mnenje nadzornega sveta

Nadzorni svet ocenjuje, da je skupina Petrol v letu 2023 uspešno odgovorila na izzive, ki jih je postavila energetska kriza, in se učinkovito soočila z dinamičnimi tržnimi razmerami. V letu 2023 smo bili priča pomembnim spremembam v upravi družbe. Prenovljena uprava, ki zdaj deluje v polni sestavi, je že začela pripravo poslovne strategije za obdobje 2025-2030. Po mnenju nadzornega sveta je uprava kompetentno obvladovala razmere, ki jih narekujejo regulativni ukrepi in energetska tranzicija, pri čemer je poudarek na diverzifikaciji ponudbe in prilagodljivosti v poslovnih operacijah ublažil vpliv nestabilnih tržnih gibanj. Optimizacija nabavnih procesov je skupini zagotovila zanesljivo oskrbo z energenti in podporo strankam na visoki ravni.

Janez Žlak
predsednik nadzornega sveta

Sašo Berger
predsednik uprave
Datum: 15.03.2024