Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-21/24

PETROL d.d., Ljubljana

Nadzorni svet potrdil Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2023

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d. d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj deset let od datuma objave.

Ljubljana, 18. april 2024 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, je na svoji 51. seji obravnaval in potrdil Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2023. Skupina Petrol je tudi v letu 2023 poslovala v zahtevnih okoliščinah. Kljub izzivom je ohranila finančno stabilnost ter nadaljevala s širitvijo in diverzifikacijo svojih dejavnosti v skladu s strateškim načrtom za obdobje 2021–2025. Skupina je izkazala prilagodljivost in uspešnost poslovanja, s čimer so postavljeni trdni temelji za pripravo nove strategije za obdobje 2025–2030, ki bo predvidoma sprejeta do konca letošnjega leta. Tudi v letu 2024 bo skupina Petrol prilagajala svoje poslovanje spremenjenim tržnim razmeram ter nadaljevala investicije v obnovljive vire in zeleni prehod.

Skupina Petrol se je v letu 2023 soočila z umirjanjem gospodarske rasti, padcem kupne moči in zaostrenimi pogoji financiranja. Čeprav so cene energentov ob koncu leta 2022 začele padati, so vladni ukrepi z regulacijo cen naftnih derivatov in drugih energentov ostali prisotni tudi v letu 2023, kar je pomembno vplivalo na poslovanje. Skupina se je soočala z inflacijo, regulacijo cen energentov in geopolitičnimi napetostmi, a kljub temu ohranila finančno stabilnost in nadaljevala s širitvijo ter diverzifikacijo dejavnosti, skladno s strateškim načrtom za obdobje 2021–2025. Uspešno se je prilagajala nestanovitnim okoliščinam, si prizadevala za trajnostno poslovanje, nadaljevala projekte energetske tranzicije in zagotavljala odlično uporabniško izkušnjo svojim strankam.

Sašo Berger, predsednik uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana ob potrditvi Letnega poročila za leto 2023 poudarja: »Poslovni rezultati za leto 2023 izkazujejo agilnost in uspešnost skupine Petrol. Tega ne bi bilo brez prispevka vsakega od približno 6000 Petrolovk in Petrolovcev širom regije, za kar se sodelavcem iskreno zahvaljujem. Poseben izziv za skupino Petrol, ki predstavlja največjo slovensko energetsko družbo v regiji, predstavlja nizko postavljena regulacija marže na nekatere naftne derivate v Sloveniji, uvedena decembra 2023. Regulirana marža ne zadošča za pokrivanje stroškov pri poslovanju z gorivi in derivati in posledično ogroža prilagajanje zahtevam evropskega programa Green Deal. V tem kontekstu vidimo liberalizacijo trga kot ustrezno dolgoročno rešitev za vedno večje potrebe po investicijah v nov, okoljsko vzdržen poslovni model. To je pot, po kateri ne moremo hoditi sami, saj zahteva razumevanje in sodelovanje vseh deležnikov – od vlade do poslovnih partnerjev in vsakega posameznika v naši skupnosti.«

Izboljšanje ključnih kazalnikov poslovanja

V letu 2023 je skupina Petrol zabeležila prihodke od prodaje v višini 7,0 mrd EUR, kar predstavlja 26-odstotni padec v primerjavi z letom 2022, predvsem zaradi nižjih cen goriv in ostalih energentov na spot in terminskih trgih. Prodaja goriv in derivatov je dosegla 3,8 mio ton, nižja od dosežene v letu prej je bila za 8 odstotkov, medtem ko je prodaja trgovskega blaga in storitev dosegla 571,2 mio EUR in tako narasla za 10 odstotkov v primerjavi z letom 2022. Prodali smo tudi 16,6 TWh zemeljskega plina, 12,8 TWh elektrike in 143,4 tisoč MWh toplote. Kosmati poslovni izid je v letu 2023 znašal 677,6 mio EUR, kar je 72 odstotkov več kot v letu 2022. Predvsem zaradi višjih stroškov dela in višjih stroškov materiala so se za 20 odstotkov zvišali stroški iz poslovanja, in sicer na 561,3 mio EUR. EBITDA je v letu 2023 znašal 277,1 mio EUR, kar je 180,8 mio EUR več kot v letu 2022. V strukturi se povečuje delež EBITDA produktne skupine Energija in rešitve, kar je skladno s strateško zavezo prehoda iz klasičnih energetskih virov v čistejše obnovljive vire energije. Čisti poslovni izid, realiziran v letu 2023, je znašal 136,6 mio EUR. 

Uspešno smo nadaljevali izvajanje strategije upravljanja dolga, pri čemer smo neto zadolženost skupine Petrol znižali pod raven iz leta 2021. Vse ključne kazalnike smo obdržali na sprejemljivih ravneh, ki skupini omogočajo finančno trdne temelje za prihodnje poslovanje. Bonitetna hiša S&P Global Ratings je decembra 2023 družbi Petrol d.d., Ljubljana, potrdila dolgoročno bonitetno oceno »BBB-« in kratkoročno »A-3« ter oceno prihodnjega izgleda bonitetne ocene »stabilno«.

Drago Kavšek, član uprave, pristojen za finančno upravljanje, obvladovanje tveganj in optimizacijo poslovanja, dodaja: »V letu 2023 je skupina Petrol dokazala svojo finančno učinkovitost in uspešnost, kar je privedlo do visoke donosnosti za naše vlagatelje. Kapitalska donosnost delnice, ki odraža rast njene vrednosti, je bila kar 16,5-odstotna, če primerjamo zaključni tečaj delnice ob koncu leta 2023 z zaključnim tečajem ob koncu leta 2022. Skupaj s 7,5-odstotno dividendno donosnostjo to pomeni skupno 24-odstotno donosnost delnice za leto 2023, kar jasno kaže na močno zaupanje naših vlagateljev.«

Razvojni projekti s trajnostjo v središču naših prizadevanj

S trdno finančno osnovo skupina Petrol nadaljuje svojo pot kot vodilni akter v energetski tranziciji in se pripravlja na izzive in priložnosti, ki jih prinaša prihodnost. V letu 2023 smo za neto naložbe namenili 82,9 mio EUR, od tega 31 odstotkov za projekte energetske tranzicije. Kljub izzivom, ki jih prinašajo energetska kriza, energetska tranzicija in regulativni posegi, ter negotovosti glede povračila škode iz naslova regulacije cen, ki je zahtevala znatno zmanjšanje naložbenih sredstev v letu 2022, je skupina v letu 2023 uspešno nadaljevala izvajanje ključnih razvojnih projektov.

V okviru strateške prenove prodajne mreže v Sloveniji v letu 2023 izstopata celoviti prenovi nove generacije prodajnih mest Barje AC – sever in Barje AC – jug. Na Hrvaškem je bila zaključena celovita prenova sedmih prodajnih mest, izvedli smo tri nadomestne gradnje, eno prodajno mesto pa zgradili na novo. Nadaljevali smo s projektom digitalizacije oskrbne verige Oil&Gas E2E, katerega namen je optimizacija logistike, zaključen pa bo v letu 2024. Prav tako ostajajo naše naložbe osredotočene na proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov. Zaključili smo projekt izgradnje ene največjih sončnih elektrarn v regiji, v sklopu treh lokacij, ki obkrožajo naš vetrni park Ljubač na Hrvaškem. Nadaljujemo tudi z razvojem projekta vetrne elektrarne Dazlina na Hrvaškem. V omrežje priklapljamo sončne elektrarne na svojih prodajnih mestih v okviru projekta Petrol Green, vzporedno pa potekajo aktivnosti pridobivanja dokumentacije in potrebnih dovoljenj za naslednjo fazo projekta v Sloveniji ter širitev na Hrvaško in v Srbijo.

Naložbena politika skupine Petrol bo v letu 2024 usmerjena v širitev poslovanja na področju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, v digitalizacijo in krepitev na področju energetskih in okoljskih rešitev. Kljub omejitvam, ki izhajajo iz regulacije, načrtujemo, da bomo v letu 2024 za naložbe namenili 130,0 mio EUR, od tega 44 odstotkov v projekte energetske tranzicije.

Pogled naprej

V letu 2024 se soočamo z novimi izzivi, a tudi priložnostmi za rast. Zavezani smo k izboljšanju ključnih finančnih kazalnikov, hkrati pa ostajamo predani naši viziji postati integrirani partner v energetski tranziciji z odlično uporabniško izkušnjo. Nadaljevali bomo z razvojem in izvajanjem trajnostnih rešitev, ki ne le izpolnjujejo, temveč presegajo pričakovanja naših strank in skupnosti. Za leto 2024 skupina Petrol načrtuje prihodke od prodaje v višini 5,8 mrd EUR, kosmati poslovni izid v višini 705,6 mio EUR, EBITDA v višini 304,6 mio EUR ter čisti poslovni izid 156,5 mio EUR. Pri pripravi poslovnega načrta za leto 2024 smo predvideli, da bodo s 1. marcem 2024 marže pri prodaji goriv sproščene na višino, ki je bila v veljavi do 4. decembra 2023, kar pa se ni zgodilo. Ostra regulacija cen nekaterih naftnih derivatov ostaja še naprej v veljavi. To in morebitne druge neizpolnjene predpostavke lahko privedejo do odstopanja od zastavljenih ciljev za to leto.

V strateškem obdobju 2021–2025, ki se prihodnje leto izteka, smo si zastavili, da bomo v letu 2025 dosegli EBITDA v višini 336 mio EUR. Ta cilj je ambiciozen, a dosegljiv. Pred nami je priprava nove strategije do leta 2030, ki bo predvidoma dana v potrjevanje nadzornemu svetu v zadnjem kvartalu leta 2024.

Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, je potrdil Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2023. Poslovni rezultati izkazujejo, da je skupina Petrol uspešno odgovorila na izzive, ki jih je postavila energetska kriza, in se učinkovito soočala z dinamičnimi tržnimi razmerami. Ta uspeh vliva zaupanje, da bo skupina Petrol tudi v trenutnih novih negotovih geopolitičnih razmerah uspešno izpolnjevala zastavljene cilje, nadaljevala s trajnostnim razvojem in utrjevala svojo vodilno vlogo v energetski tranziciji.

Janez Žlak
Predsednik nadzornega sveta

Sašo Berger
Predsednik uprave
Datum: 19.04.2024
Pripeti dokumenti:  Letno poročilo Petrol 2023