Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-305/24

PETROL d.d., Ljubljana

Nadzorni svet se je seznanil z rezultati poslovanja v prvih treh mesecih leta 2024

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d. d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj pet let od datuma objave.

Ljubljana, 16. maj 2024 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, se je na 52. seji seznanil s Poročilom o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, v prvih treh mesecih leta 2024. Poslovanje v prvem kvartalu leta 2024 je močno zaznamovala regulacija cen energentov, ki zavira razvojni potencial skupine Petrol.

Sašo Berger, predsednik uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana, ob objavi poslovnih rezultatov za prvo tromesečje opozarja na nevzdržen regulatorni okvir in neutemeljene posege Vlade RS na področje maržne politike podjetja brez ustreznih podlag za odločanje: »V Sloveniji se soočamo z regulacijo cen, ki marže na nekatere naftne derivate postavlja na nesprejemljivo nizko raven, ki je obenem daleč najnižja v EU. Tako določena regulirana marža ne zadošča za pokrivanje stroškov rednega poslovanja z gorivi in derivati in posledično ogroža prilagajanje zahtevam evropskega programa Green Deal. Nadaljevanje trenutne regulacije cen energentov, brez upoštevanja tržnih razmer ter sedanjih in prihodnjih stroškov energetske tranzicije, močno otežuje našo sposobnost izpolnjevanja strateških ciljev in investiranja v razvojne projekte energetske tranzicije. S tem se nenazadnje ogroža tudi izpolnjevanje Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta. Potrebujemo takojšnjo prilagoditev maržne politike, ki bo evropsko primerljiva in bo omogočila nadaljnje naložbene aktivnosti skupine Petrol, ki je, kot ena najpomembnejših energetskih skupin v regiji, strateško zavezana  k zelenemu prehodu.«

Dinamično in negotovo mednarodno poslovno okolje

Poslovanje skupine Petrol je v prvem kvartalu leta 2024 potekalo v oteženih razmerah regulacije cen na območju Slovenije, kar se je posledično odrazilo tudi v doseženih poslovnih rezultatih.

Gospodarske napovedi za leto 2024 kažejo na okrepljeno rast BDP na ključnih trgovinskih trgih Slovenije, čeprav so napovedi nekoliko nižje od jesenskih projekcij. Gospodarska rast v evrskem območju se je v letu 2023 upočasnila zaradi visoke inflacije, zaostrenih pogojev financiranja in upada zunanjega povpraševanja. Kljub temu da se kazalniki v zadnjih mesecih izboljšujejo, vidnejšega okrevanja še ni. Zaradi nestabilnih razmer na Bližnjem vzhodu in motenj v trgovini v Rdečem morju so napovedi poslovnega okolja precej negotove.

Poslovni rezultati pod vplivom regulacije

Skupina Petrol je v prvih treh mesecih leta 2024 realizirala prihodke od prodaje v višini 1,5 mrd EUR, kar je 19 odstotkov manj kot v enakem obdobju leta 2023. Padec prihodkov je nastal predvsem zaradi nižjih prodajnih cen energentov na spot in terminskih trgih.

V prvih treh mesecih leta 2024 je skupina prodala 855,7 tisoč ton goriv in derivatov, kar je tri odstotke manj kot v enakem obdobju leta 2023. S prodajo trgovskega blaga in storitev je bilo v prvih treh mesecih leta 2024 ustvarjenih 138,0 mio EUR prihodkov, kar je 17 odstotkov več kot v enakem obdobju lanskega leta, pri čemer je večino dosežene rasti možno pripisati dobremu poslovanju na tujih trgih. V prvih treh mesecih leta 2024 smo prodali tudi 5,7 TWh zemeljskega plina, 3,1 TWh elektrike in 62,1 tisoč MWh toplotne energije.

Kosmati poslovni izid z vključenimi izvedenimi finančnimi instrumenti skupine Petrol je v obravnavanem obdobju znašal 149,1 mio EUR, kar je manj kot v enakem obdobju lani. Na višino kosmatega poslovnega izida je najbolj vplivala regulacija cen nekaterih naftnih derivatov kot tudi drugih energentov.

Stroški iz poslovanja v prvih treh mesecih leta 2024 v višini 129,2 mio EUR so bili za 1,4 mio EUR oziroma en odstotek nižji kot v enakem obdobju leta 2023. Stroški so se znižali predvsem zaradi nižjih nabavnih cen materiala in energentov ter drugih stroškov, medtem ko so bili stroški dela zaradi inflacijskih pritiskov ter indeksacije najnižjih plač večji za 15 odstotkov.

EBITDA je v prvih treh mesecih 2024 dosegel 49,2 mio EUR, kar je 9,9 mio EUR manj kot v prvih treh mesecih leta 2023. Dobri rezultati na področjih prodaje trgovskega blaga in energetskih rešitev skupaj z bistveno nižjimi stroški poslovanja niso v celoti nadomestili izgub, povzročenih zaradi regulacij cen energentov. Poleg stroškovnih ukrepov so bila manjša tudi investicijska vlaganja, še posebej investicije, povezane z energetsko tranzicijo.

Čisti poslovni izid skupine Petrol v prvih treh mesecih leta 2024 je dosegel 15,0 mio EUR, medtem ko je v enakem obdobju lani znašal 24,8 mio EUR.

Naložbene aktivnosti

Regulacija cen naftnih in drugih energentov je v prvem kvartalu leta 2024 znatno vplivala na naložbene aktivnosti skupine Petrol. V tem obdobju smo za naložbe namenili 16,2 mio EUR, kar predstavlja le 45 odstotkov načrtovanih sredstev za naložbe v prvem kvartalu 2024. Od tega smo 21 odstotkov sredstev usmerili v projekte energetske tranzicije in digitalizacije, preostanek pa v nujne projekte tekočega vzdrževanja maloprodajne mreže, logistiko in druge nujne infrastrukturne potrebe.

Skupina Petrol sicer nadaljuje z digitalizacijo oskrbovalne verige (projekt Oil&Gas E2E), ki je usmerjena v optimizacijo logistike in izboljšanje sledljivosti oskrbe. Prav tako skladno s svojimi trajnostnimi zavezami in prizadevanji za zmanjšanje okoljskega vpliva širimo mrežo e-polnilnic in razvijamo storitve e-mobilnosti .

Poziv k spremembi regulacije

Za leto 2024 v skupini Petrol načrtujemo prihodke od prodaje v višini 5,8 mrd EUR, kosmati poslovni izid v višini 705,6 mio EUR, EBITDA v višini 304,6 mio EUR in čisti poslovni izid v višini 156,5 mio EUR. Nepremišljeni posegi regulatorjev v cenovno politiko lahko povzročijo odstopanje poslovnih rezultatov ob koncu leta od zastavljenih ciljev, ki bi jih sicer v normalnem poslovnem okolju do konca leta še vedno lahko dosegli.

V poslovnem načrtu za 2024 smo predvideli, da bomo za investicije namenili 130,0 mio EUR, od tega 44 odstotkov v projekte energetske tranzicije. Prenizke marže, ki onemogočajo kritje vseh stroškov, vplivajo na investicijsko sposobnost skupine Petrol, tudi pri projektih, ki so ključni za prehod na zelena goriva. Regulatorni okvir cen goriv in energentov bi moral upoštevati dodatne stroške, ki izhajajo iz energetske tranzicije, kot so stroški za vmešavanje biogoriv, plačila za CO2 dajatve, zagotavljanje prihrankov pri končnih odjemalcih in podobno, k čemur je posredno zavezana tudi država. 

Trenutna Uredba o oblikovanju cen nekaterih naftnih derivatov v Sloveniji, ki velja do 20. 6. 2024, postavlja najvišjo dovoljeno višino marže za liter dizelskega goriva na 0,0783 EUR, za liter neosvinčenega motornega bencina pa na 0,0794 evra. V strukturi končne cene goriva marža trgovcev predstavlja le 5 odstotkov, medtem ko davki in dajatve predstavljajo več kot 50 odstotkov končne cene in so se v zadnjem obdobju občutno povečali. To pomeni, da je vpliv marže trgovcev na končno ceno za potrošnike minimalen. S takšno doseženo maržo trgovcev se Slovenija uvršča na neslavno zadnje mesto med vsemi državami EU. Vlada RS je ob tem pripravila predlog nove uredbe, ki je trenutno v javni obravnavi, in spremembe najvišje dovoljene marže ne predvideva, obenem pa z dodatnimi spremembami v smislu periodičnosti izračunavanja maloprodajne cene predvideva dodatne operativne stroške ter z logističnimi tveganji ogroža redno oskrbo z nafto in naftnimi derivati. Sašo Berger, predsednik uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana, ob tem izpostavlja: »V družbi Petrol menimo, da aktualna maržna politika predstavlja strokovno neutemeljen, nepotreben in škodljiv ukrep za družbo, kar ne omogoča rentabilnega poslovanja na področju poslovanja oskrbe z gorivi, zavira konkurenco in možnosti investiranja in draži zadolževanje. Ukrep skupino Petrol, ki je ena najpomembnejših energetskih skupin v regiji, zavira pri organski rasti in konkurenčnem razvoju na širšem regijskem območju. Zato takšna politika ne more biti ne v interesu družbe, niti v interesu Republike Slovenije, kot največjega posamičnega lastnika. Družba Petrol bo v okviru javne obravnave, tako kot že večkrat doslej, ponovno predstavila vsem ključnim deležnikom svoje stališče glede neustreznosti aktualne regulacije cen in tudi svoje predloge rešitev za njeno prilagoditev. Vlado Republike Slovenije zato pozivamo k ponovni preučitvi smiselnosti ukrepa na temelju strokovnih podlag in apeliramo k mehanizmu oblikovanja cen, ki bo vključeval celovito obravnavo vplivov vzdolž nabavno-prodajne verige

Mnenje nadzornega sveta

Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, izraža podporo vodstvu družbe pri prizadevanjih za prilagoditev regulativnega okvira, ki bi omogočal bolj trajnostno in konkurenčno poslovanje. Upoštevajoč aktualne in pričakovane dodatne ukrepe na ravni EU, ki bodo prinesli nove obremenitve za energetske družbe za izvajanje zelenega prehoda, poudarjamo pomen strateškega pristopa k investicijam v obnovljive vire energije in digitalizacijo, ki so ključni za prihodnji razvoj družbe in skupine Petrol. Nadzorni svet pričakuje, da bodo te aktivnosti pripomogle k doseganju dolgoročnih ciljev skupine Petrol in utrdile njeno vlogo vodilnega akterja na energetskem trgu v regiji.      

Janez Žlak
predsednik nadzornega sveta

Sašo Berger
predsednik uprave
Datum: 17.05.2024