Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-1025/13

GORENJE, d.d., Velenje

Skupina Gorenje objavlja osvežen strateški načrt za obdobje 2014 – 2018

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Gorenja je 29. oktobra 2013 sprejel osvežen strateški načrt Skupine Gorenje za obdobje od leta 2014 do leta 2018. V Gorenju so se za osvežitev strategije odločili, saj so v preteklem letu in pol zaključili proces strateških selitev proizvodnje, sklenili strateško partnerstvo s korporacijo Panasonic, odprodali proizvodnjo pohištva ter reorganizirali in optimizirali prodajno strukturo. Gre za spremembe, katerih učinki se odražajo v poslovanju Skupine. Osvežena strategija je tudi odgovor na razmere na tržiščih, ki ostajajo zahtevne.  

Pri pripravi osvežene strategije je Skupina Gorenje predvidela različne scenarije. Eden ključnih ciljev ostaja zniževanje zadolženosti, in sicer do te mere, da bo razmerje med čistim finančnim dolgom in EBITDA od leta 2015 znašalo največ 3,0.

Tudi v obdobju izvajanja osvežene strategije bo Skupina večino prihodkov ustvarila v Evropi, hkrati pa bo krepila prodajo na izbranih neevropskih trgih, s ciljem, da prihodke, ustvarjene izven Evrope skoraj podvoji na okrog 170 milijonov evrov v letu 2018. V Skupini pričakujejo, da bodo na večini ključnih tržišč povečali tržne deleže.

Sprememba v organiziranosti Skupine

Skupina Gorenje od leta 2010 povečuje delež temeljne dejavnosti izdelki in storitve za dom v skupnih prihodkih. V zaključnem letu izvajanja osvežene strategije naj bi tako prihodki, ustvarjeni v temeljni dejavnosti, predstavljali že več kot 90 % vseh prihodkov, medtem ko so v letu 2012 predstavljali slabih 85%. Da pa bi se lahko v Skupini v prihodnje še bolj osredotočili na razvoj temeljne dejavnosti, so temu prilagodili tudi organizacijsko strukturo. Vsa področja, ki niso del osrednje dejavnosti, bodo obravnavana kot portfeljske naložbe.

Strategija podprta s ključnimi projekti

Izvajanje osvežene strategije in doseganje zastavljenih ciljev bo Gorenje podprlo s ključnimi projekti, med katerimi so poleg širitve prodaje izven Evrope še nadaljnji razvoj strateškega partnerstva s Panasonicom, zmanjševanje kompleksnosti na vseh ravneh, optimizacija upravljanja dobavne verige in krepitev razvojnih aktivnosti ter upravljanja inovacij.   

Med aktivnostmi za doseganje strateških ciljev povečanje prodaje izdelkov znamk v visokem cenovnem razredu

Skupina Gorenje je v zadnjih 10 letih razširila portfelj lastnih blagovnih znamk, kar ji omogoča nagovarjanje različnih kupcev in pokrivanje vseh cenovnih segmentov. Poleg tega je prodajo pod lastnimi blagovnimi znamkami okrepila. Če je še leta 2005 pod lastnimi znamkami ustvarila 72 % prihodkov, se je ta delež povzpel na 94%.

Strategijo več blagovnih znamk in prisotnost v vseh cenovnih razredih bo Skupina razvijala tudi v prihodnje s posebnim poudarkom na razvoju blagovne znamke Asko kot globalne premijske blagovne znamke. Asko je del Gorenjevega portfelja od leta 2010 in danes je Skupina s to znamko prisotna predvsem na trgih Avstralije, ZDA in Skandinavije. V prihodnjih letih pa želi ponudbo aparatov Asko uvesti tudi na druge trge in s tem okrepiti prodajo izdelkov v višjih cenovnih razredih. Delež znamk, ki se uvrščajo v višji cenovni razred (Asko in Atag), naj bi tako leta 2018 v skupnih prihodkih Skupine Gorenje znašal več kot 25 %.

Po izvedbi strateških selitev proizvodnje, konsolidacija proizvodnih obratov  

Gorenje je v dobrem letu in pol izpeljalo načrtovane prenose proizvodnje med lokacijami Švedska, Finska, Češka, Slovenija in Srbija ter med drugim preselilo proizvodnjo pomivalnih strojev iz Švedske v Velenje, kjer redna proizvodnja že poteka. S tem je Skupina izvedla najobsežnejše prestrukturiranje proizvodnje v zgodovini svojega obstoja, v naslednjih letih pa se bo osredotočila predvsem na konsolidacijo in razvoj obstoječih proizvodnih obratov, ki so zdaj koncentrirani v treh državah: v Sloveniji, Srbiji in na Češkem.

Predsednik uprave Franjo Bobinac: »Gorenje je v preteklih desetih letih izvedlo nekatere pomembne korake, ki so pripomogli k razvoju poslovanja. Med drugim smo internacionalizirali proizvodnjo, izvedli tri prevzeme v panogi, povečali prodajo na največjih evropskih trgih, v Nemčiji in Rusiji, vstopili na nekatera nova tržišča ter okrepili prodajo pod lastnimi blagovnimi znamkami. Leto, ki se zaključuje, je zaradi selitev proizvodnje in nekaterih izrednih zunanjih dejavnikov še posebej na udaru. Z uspešnim prestrukturiranjem proizvodnje in drugimi aktivnostmi v teku ter s ključnimi projekti, ki smo jih zastavili v osveženi strategiji, bomo tudi v prihodnje usmerjeni v graditev dolgoročne rasti in konkurenčne sposobnosti Skupine Gorenje v dobro kupcev, delničarjev in zaposlenih.«

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Gorenja, d.d.
Datum: 30.10.2013