Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
SAR-104/10

DROGA KOLINSKA, d.d., Ljubljana

Nerevidirano polletno poročilo poslovanja skupine Droga Kolinska za obdobje januar - junij 2010

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje družba Droga Kolinska objavlja  Nerevidirano polletno poročilo poslovanja Skupine Droga Kolinska za obdobje januar - junij 2010.


USPEŠNO POSLOVANJE DROGE KOLINSKE POTRJUJE PRAVILNOST STRATEGIJE FOKUSA

Skupina Droga Kolinska je v prvem polletju dosegla izrazito dobre poslovne rezultate, ne glede na izjemno otežene razmere na njenih najpomembnejših trgih. Pri tem velja še posebej omeniti 6-odstotni padec vrednosti dinarja na trgu Srbije, kjer Skupina ustvari skoraj polovico svojih prihodkov, preračunanih v evre.

V prvih šestih mesecih je Skupina ustvarila dobiček iz poslovanja v višini 14,2 milijona EUR (+127% glede na isto obdobje 2009) ter 5 milijonov EUR čistega dobička (v primerljivem obdobju lani pa 5,9 milijona EUR izgube). Ob tem se je EBITDA marža povzpela na visokih 16,7% v primerjavi s 10,9% kot je znašala v istem obdobju lani.

Skupina Droga Kolinska je ustvarila 149 milijona EUR čistih prihodkov od prodaje, kar je za 7 odstotkov manj kot v istem obdobju lani. Razlika je v veliki meri posledica odprodaje nestrateških programov, zaostrenih gospodarskih razmer in depreciacije srbskega dinarja.

Poslovni odhodki so bili v prvem polletju 2010 bistveno nižji kot v prvem polletju 2009. K temu je pripomoglo več dejavnikov, od prodaje nestrateških programov in nižjih cen borznih surovin, do racionalizacije in obvladovanja stroškov na vseh področjih poslovanja.

Zadolženost Skupine se je bistveno znižala in sicer znaša 140 milijonov EUR, kar je za 10 odstotkov nižje glede na stanje na dan 31.12.2009. Več kot 47-odstotni delež kapitala v virih financiranja ter 75-odstotni delež dolgoročnih virov sredstev zagotavlja Skupini Droga Kolinska kapitalsko ustreznost, finančno moč in varnost pri poslovanju.

Celotno Nerevidirano polletno poročilo o poslovanju skupine Droga Kolinska za obdobje januar – junij 2010 je v pripetem dokumentu.


To obvestilo bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj pet let objavljeno tudi na spletni strani družbe Droga Kolinska d.d., www.drogakolinska.com
Uprava
Datum: 31.08.2010