Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba




Podrobno iskanje
 
INI-386/20

SID banka, d. d., Ljubljana

Sklic 32. skupščine delničarjev SID banke

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 12. člena statuta SID banke, d.d., Ljubljana, uprava SID banke, d.d., Ljubljana sklicuje

 

32. skupščino delničarjev

SID – Slovenske izvozne in razvojne banke, d.d., Ljubljana,

ki bo v Ljubljani, dne 2. 7. 2020, ob 10.00 uri,

na sedežu banke, Ulica Josipine Turnograjske 6, Ljubljana

z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

1.  Ugotovitev sklepčnosti, prisotnosti notarja in imenovanje predsednika skupščine delničarjev SID banke, d.d., Ljubljana

1.1.Predlog sklepa:

»Za predsednika skupščine delničarjev SID banke, d.d., Ljubljana se imenuje g. Bojana Pecherja.«

2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička leta 2019, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu, seznanitev z letnim poročilom o notranjem revidiranju z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju ter seznanitev z informacijo glede politike prejemkov, pravili za sklepanje pogodb o zaposlitvi članov uprave in izplačili prejemkov članov uprave in nadzornega sveta

2.1. Predlog sklepa:

»Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznani z letnim poročilom SID banke za leto 2019 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila SID banke za leto 2019.«

2.2. Predlog sklepa:

»Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2019 znaša 17.061.948,97 EUR in je sestavljen iz ostanka čistega dobička leta 2019 po razporeditvi v zakonske in statutarne rezerve, v višini 15.219.116,78 EUR in iz zadržanega dobička iz naslova prodaje lastniških instrumentov, vrednotenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, v višini 1.842.832,19 EUR. Bilančni dobiček za leto 2019, v višini 17.061.948,97 EUR, se razporedi v druge rezerve iz dobička.«

2.3. Predlog sklepa:

»Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana upravi podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2019.«

2.4. Predlog sklepa:

»Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2019.«

2.5. Predlog sklepa:

»Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznani z letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2019 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju.«

2.6. Predlog sklepa:

»Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznani s prejemki članov uprave in nadzornega sveta v letu 2019, politiko prejemkov članov uprave in pravili za sklepanje pogodb o zaposlitvi članov uprave.«

3.   Začasno znižanje prejemkov iz naslova članstva v nadzornem svetu in komisijah nadzornega sveta

3.1 Predlog sklepa:

»Članom nadzornega sveta se prejemki, ki jih prejemajo iz naslova članstva v nadzornem svetu družbe (kar vključuje tudi članstvo v komisijah nadzornega sveta), za čas od vključno meseca marca 2020 do vključno meseca maja 2020, v katerem je bila epidemija COVID-19 na območju Republike Slovenije preklicana znižajo za 30%.«

 

Predloge sklepov pod 1., 2. in 3. točko dnevnega reda sta podala uprava in nadzorni svet SID banke, d.d., Ljubljana.

Skupščine delničarjev se kot edini delničar v skladu s četrtim členom Zakona o Slovenski izvozni in razvojni banki (ZSIRB) lahko udeleži in na njej glasuje Republika Slovenija, ki jo, v skladu z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1), kot pooblaščenec zastopa Slovenski državni holding, d.d.

Predstavnik Slovenskega državnega holdinga, d.d. je dolžan predložiti ustrezno pisno pooblastilo SID banki najkasneje pred zasedanjem skupščine ter izkazati svojo istovetnost z osebnim dokumentom. Izvirnik pooblastila hrani SID banka.

Republika Slovenija oziroma njen pooblaščenec lahko SID banki posreduje predloge, pooblastila in druge listine v zvezi s skupščino SID banke po elektronski pošti na naslov info@sid.si.

Obrazložitve k točkam dnevnega reda in predlogi sklepov so dostopni na spletnih straneh SID banke (www.sid.si).

V Ljubljani, 1. 6. 2020

 

Uprava SID banke, d.d., Ljubljana
Datum: 01.06.2020