Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-691/21

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Poročilo o poslovanju Skupine Triglav v prvih devetih mesecih 2021 in načrt za leto 2022

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Skupina Triglav je v devetih mesecih letošnjega leta dosegla 10-odstotno rast konsolidirane kosmate zavarovalne premije (1,06 milijarde  evrov) glede na primerljivo obdobje lani, pri upravljanju premoženja strank v vzajemnih skladih in preko individualnega upravljanja pa 21-odstotno povečanje obsega sredstev v upravljanju (na 1,4 milijarde evrov) glede na konec leta 2020. Devetmesečni dobiček pred obdavčitvijo Skupine je 92,1 milijona evrov, kar je 48 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Skupina ocenjuje, da bo presegla prvotno načrtovani letni dobiček, ki bo ob upoštevanju predvidenih razmer poslovanja do konca leta tako predvidoma znašal med 115 in 125 milijoni evrov. V letu 2022 Skupina Triglav načrtuje povečan obseg zavarovalne premije na več kot 1,4 milijarde evrov, dobiček pred obdavčitvijo med 120 in 130 milijoni evrov ter kombinirani količnik pod 93 odstotki. Skupina je novelirala strategijo do leta 2025, pri čemer ohranja njene bistvene usmeritve in jo dodatno razvojno nadgrajuje.

DOBIČEK PRED OBDAVČITVIJO. Konsolidiran dobiček pred obdavčitvijo Skupine Triglav v prvih devetih mesecih je dosegel 92,1 milijona evrov, kar je za 48 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Dobiček premoženjskih zavarovanj je znašal 66,0 milijona evrov (25-odstotna rast), zdravstvenih zavarovanj 9,6 milijona evrov (25-odstotna rast), življenjskih in pokojninskih zavarovanj pa 10,0 milijona evrov (-0,4 milijona evrov v lanskem primerljivem obdobju). Dobiček nezavarovalnih družb Skupine je dosegel 6,5 milijona evrov (190-odstotna rast). Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je povedal: »Tudi v tretjem četrtletju leta smo poslovali uspešno, za kar gre zahvala celotni ekipi preko 5.200 sodelavk in sodelavcev Skupine Triglav. Zelo dobre rezultate smo dosegli v zavarovalno-tehničnem delu poslovanja in pri upravljanju premoženja strank, medtem ko so na donose zavarovalniškega portfelja pričakovano vplivale razmere še vedno nizkih obrestnih mer. Na podlagi doseženega in ob upoštevanju predvidenih razmer poslovanja do konca leta pričakujemo, da bo naš letni dobiček pred obdavčitvijo višji od prvotno načrtovane višine med 85 in 95 milijoni evrov. Ocenjujemo, da bo znašal med 115 in 125 milijoni evrov.«

ZAVAROVALNO-TEHNIČNI DEL POSLOVANJA. Ob discipliniranem prevzemanju zavarovalnih tveganj in z osredotočenostjo na stranke je Skupina Triglav v prvih devetih mesecih leta dosegla 10-odstotno rast konsolidirane kosmate premije glede na enako lansko obdobje (1.056,2 milijona evrov). Premijo je povečala na vseh trgih in v vseh treh zavarovalnih segmentih. V Sloveniji je rast znašala 8 odstotkov, kar je 4 odstotne točke nad trgom, na trgih zunaj Slovenije pa 16 odstotkov. Premija premoženjskih zavarovanj se je povečala za 12 odstotkov, premija življenjskih in pokojninskih zavarovanj za 9 odstotkov in premija zdravstvenih zavarovanj za odstotek.

Obseg kosmatih zneskov škod v višini 521,6 milijona evrov ni bistveno odstopal od primerjalnega obdobja preteklih dveh let. Nanj je vplivala večletna rast zavarovalnega portfelja in naravni množični škodni dogodki, ki pa v devetih mesecih letos niso dosegali ekstremnih ravni. Razmere pandemije covid-19 tudi letos vnašajo dinamiko v škodni del poslovanja Skupine Triglav, saj je pri nekaterih zavarovalnih vrstah še vedno opazna nižja škodna pogostnost, pri drugih pa povečan obseg škod zaradi lanskega izpada določenih storitev. Kombinirani količnik premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj je znašal ugodnih 89,3 odstotka, kar je posledica izboljšanega škodnega količnika. Skupina je imela konec septembra oblikovanih za 7 odstotkov več zavarovalno-tehničnih rezervacij (3.235,7 milijona evrov) kot ob koncu leta 2020. Član Uprave Zavarovalnice Triglav Uroš Ivanc je pri tem pojasnil: »Na dosežene zavarovalno-tehnične rezultate sta dodatno pozitivno vplivala relativno nižja škodna pogostnost in ugoden razvoj škodnih rezervacij, oblikovanih v preteklih letih. Te smo v lanskem letu zaradi povečane negotovosti zaradi nastopa pandemije oblikovali še posebej previdno

NALOŽBENI PORTFELJ IN SREDSTVA STRANK V UPRAVLJANJU. Razmere nizkih obrestnih mer so pričakovano vplivale na donose naložbenega portfelja Skupine Triglav, ki znaša 3.604,2 milijona evrov. Njegova sestava se ni bistveno spreminjala. Razmere na finančnih trgih in neto prilivi so pozitivno vplivali na poslovanje družbe Triglav Skladi in na obseg sredstev strank, ki jih družba upravlja v vzajemnih skladih ter preko individualnega upravljanja. Ta so dosegla 1.400,1 milijona evrov, kar je 21 odstotkov več kot konec leta 2020.

TRAJNOSTNI RAZVOJ (ESG). Skupina sledi svoji Zavezi trajnosti (ESG), ki jo je sprejela konec lanskega leta.  Okoljske, družbene in upravljavske vidike trajnostnega razvoja sistematično vključuje v poslovanje obeh strateških dejavnosti Skupine (zavarovalništvo in upravljanje premoženja) in v lastno delovanje, ob tem pa izboljšuje javno razkritje o ESG skupine.

NAČRT POSLOVANJA SKUPINE TRIGLAV ZA LETO 2022.* Skupina Triglav pričakuje, da bo njeno poslovanje v letu 2022 potekalo v nekoliko izboljšanem, a še vedno volatilnem in negotovem poslovnem okolju. Največja tveganja bodo še naprej izhajala iz epidemičnih razmer, trgi regije pa bodo ostali zelo konkurenčni in dinamični. V teh razmerah Skupina načrtuje povečanje obsega zavarovalne premije na več kot 1,4 milijarde evrov, dobiček pred obdavčitvijo med 120 in 130 milijoni evrov in ugoden kombinirani količnik pod 93 odstotki. Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je povedal: »Postavili smo si ambiciozne cilje. Načrtujemo nadaljnjo premijsko rast tako na obstoječih trgih regije kot tudi na tistih trgih Evropske unije, kjer delujemo po načelu prostega pretoka storitev, dobro poslovanje pričakujemo tudi v dejavnosti upravljanja premoženja strank. Zaradi rasti zavarovalnega portfelja in drugih dejavnikov pričakujemo povečan obseg škod, pri množičnih škodnih dogodkih pa podobne trende kot v preteklih letih. Tudi v letu 2022 predvidevamo ugoden vpliv razvoja škodnih rezervacij, ki smo jih konservativno oblikovali v preteklih letih. Pri poslovanju bomo pazili na stroškovno racionalizacijo, povečanje stroškov načrtujemo predvsem pri stroških pridobivanja zavarovanj, digitalizaciji ter investicijah v informacijsko tehnologijo. Naša dividendna politika ostaja nespremenjena in prizadevali si bomo, da je delnica Triglava donosna, varna in stabilna naložba za vlagatelje. Kakovost in enotnost izkušenj strank, ki jih pridobivajo z nami po različnih poteh, bo tudi v letu 2022 osnovno vodilo naših razvojnih aktivnosti. Nenazadnje pa ostaja pomembno tudi, da kot ekipa sodelavk in sodelavcev celotne Skupine s skupnimi močmi nadgrajujemo kulturo družbe, ki je eden od temeljev nadaljnjega razvoja in doseganja strateških usmeritev Triglava.«

OSVEŽENA STRATEGIJA SKUPINE TRIGLAV DO LETA 2025*. Skupina ne spreminja bistvenih usmeritev obstoječe strategije, temveč jih nadgrajuje v smeri rasti in razvoja ter svoje osredotočenosti na stranke. S tem ciljem nadaljuje s procesom digitalne transformacije ter razvojem storitveno naravnanih poslovnih modelov in ekosistemov, ki naslavljajo medsebojno povezane potrebe strank. Načrtovano poslovanje Skupine Triglav, vodilne zavarovalno-finančne skupine v regiji Adria, ostaja dobičkonosno in varno. V strateškem obdobju načrtuje 10-odstotno dobičkonosnost kapitala (ROE) in v letu 2025 celotne prihodke, ki bodo presegali 1,6 milijarde evrov. S trajnostno usmerjenostjo delovanja Skupina ostaja razvojno naravnano okolje za zaposlene, povezana s partnerji ter stabilna, varna in donosna naložba za vlagatelje. 

*Načrtovane vrednosti temeljijo na obetih, pričakovanjih o dogodkih in okoliščinah ter napovedih, s katerimi družba razpolaga v času priprave načrta in strategije. Dejanski rezultati, poslovanje in dogodki lahko pomembneje odstopajo od teh, ki so načrtovani.  

V priponki sta objavljena devetmesečno poročilo Skupine Triglav in njene matične družbe in predstavitev za investitorje.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 17. 11. 2021 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj deset let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.
Datum: 17.11.2021