Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
GM-9/10

NIKA d.d. BREŽICE, Brežice

Objava sklica skupščine

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d. in ZTFI (Ur.l.RS, št. 67/2007) ter na podlagi 10. člena statuta Nika, Investiranje in razvoj, d. d., Trg izgnancev 1a, 8250 Brežice, uprava družbe sklicuje 19. redno sejo skupščine delničarjev družbe, 

ki bo v petek, 21. maja 2010, ob 13.uri na sedežu družbe.

Dnevni red s predlogi sklepov

 1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda skupščine
  Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
  Sprejme se predlagani dnevni red.
 2. Izvolitev organov skupščine
  Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
  Skupščina izvoli svoje organe.
 3. Poročilo uprave in nadzornega sveta o poslovanju v letu 2009
 4. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta
  Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloge sklepov:
  Čista izguba, ki na dan 31.12. 2009 znaša 402.081,94 €, se v višini 320.367,61 € pokrije s preteklimi dobički, preostala v višini 81.714,33 € pa ostane nepokrita.
  Skupščina podeli upravi razrešnico za poslovno leto 2009.
  Skupščina podeli članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2009.
 5. Imenovanje revizorja za leto 2010
  Nadzorni svet predlaga skupščini predlog sklepa:
  Skupščina imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana, ki bo revidirala letno poročilo družbe za leto 2010.
 6.  Izvolitev članov nadzornega sveta
  Skupščina izvoli predlagani nadzorni svet. Za člane potrdi Franca Šušteriča, Igorja Pečarja in Polono Šušterič. Nov mandat izvoljenim članom prične teči s potekom prejšnjega.

 

Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Trg izgnancev 1a, Brežice in v poslovalnici Dunajska 20, Ljubljana vsak delavnik od 26. 2. 2010 do 21. 5. 2010 od 9. do 11. ure in v elektronski obliki na www.nikadd.si in http://seonet.ljse.si.

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, katerih delnice so deset dni pred zasedanjem vknjižene na računih vrednostnih papirjev, ki se vodijo pri KDD. Delničarji Nike investiranje in razvoj, d.d. se skupščine lahko udeležijo po pooblaščencu, ki ga pisno pooblastijo. Delničarji oz. pooblaščenci so dolžni prijaviti svojo udeležbo vsaj tri dni pred sejo skupščine.

Ponovno zasedanje skupščine

Na podlagi 17. člena statuta lahko skupščino eno uro po predvidenem začetku (21. 5. 2010 ob 14.uri) zaseda, če ji prisostvuje število članov, ki razpolaga s 30 % glasov.
Če ne bo prisotno zadostno število glasov, bo ponovno zasedanje skupščine 4. 6. 2010 ob 13.uri.

 

 

 

mag. Branko Šušterič
Datum: 26.02.2010
Pripeti dokumenti:  Letno poročilo 2009