Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-754/10

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo o vpisu sklepov skupščine o povečanjih osnovnega kapitala in sprememb statuta v sodni register


Uprava družbe Gorenje, d.d, Partizanska 12, Velenje, na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1), Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Pravil Ljubljanske borze d.d. ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb, objavlja naslednje sporočilo:
 
Družba Gorenje, d.d., obvešča delničarje in javnost, da je dne 2.6.2010 prejela sklep Okrožnega sodišča v Celju, opr. št. Srg 2010/19414, z dne 2.6.2010, o vpisu sklepov skupščine o povečanjih osnovnega kapitala in sprememb statuta v sodni register.
 
Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.
 

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 03.06.2010