Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
GM-150/10

GORENJE, d.d., Velenje

Sklic na dokument: Objava sklica 15. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d.

Dopolnitev drugega odstavka obrazložitve predloga sklepa k točki 4

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Zaradi dopolnitve drugega odstavka obrazložitve predloga sklepa k točki 4, Imenovanje revizorja, uprava družbe objavlja naslednjo spremembo ter Predloge sklepov z obrazložitvami.

Objavljen drugi odstavek obrazložitve predloga sklepa k točki 4:
Predlog sklepa temelji na predlogu revizijske komisije nadzornega sveta družbe z dne 13.4.2010, ki je v skladu z 280. členom ZGD-1 nadzornemu svetu predlagatelj imenovanja kandidata za revizorja letnega poročila družbe oziroma nadzorni svet je sprejel njen predlog.

Dopolnitev drugega odstavka obrazložitve predloga sklepa k točki 4:
Predlog sklepa temelji na predlogu revizijske komisije nadzornega sveta družbe z dne 13.4.2010 nadzornemu svetu, ki je v skladu z 280. členom ZGD-1 predlagatelj imenovanja kandidata za revizorja letnega poročila družbe.
Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 16.06.2010