Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-1099/10

GORENJE, d.d., Velenje

Nakup delnic družbe ETI Elektroelement d.d., Izlake

Uprava družbe Gorenje, d.d, Partizanska 12, Velenje, na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1), Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Pravil Ljubljanske borze d.d. ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb, objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi Priporočil javnim družbam za obveščanje (Ljubljanska borza, d.d.), uprava družbe Gorenje, d.d., informativno obvešča javnost, da je nadzorni svet družbe ETI Elektroelement, d.d., Izlake, dne 9.9.2010 izdal družbi Gorenje, d.d., dovoljenje k nakupu 22.576 delnic EITG po ceni 57,06 EUR za delnico oz. 4,5310 % delež glasovalnih pravic. Delež glasovalnih pravic znaša po pridobitvi 4,5310 % vseh glasovalnih pravic v družbi ETI Elektroelement d.d., Izlake.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 13.09.2010