Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
AR-34/12

GORENJE, d.d., Velenje

Revidirano letno konsolidirano in nekonsolidirano poročilo za leto 2011

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (skrajšana firma: Gorenje, d.d.), Partizanska 12, 3503 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106. člen, 110. člen

Nadzorni svet je na svoji 22. seji, dne 19.4.2012 sprejel revidirano Letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in konsolidirano letno poročilo Skupine Gorenje za leto 2011 ter potrdil predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2011. Nadzorni svet je sprejel Poročilo o preveritvi letnega poročila, ki ga bo posredoval skupščini delničarjev.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 19.04.2012
Pripeti dokumenti:  Letno poročilo 2011