Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
GM-135/12

GORENJE, d.d., Velenje

Objava sklica 18. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d.

Na podlagi veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 18. sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v četrtek, 5. julija 2012, z začetkom ob 13.00 uri,
v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1.

Gradiva

Predlogi sklepov ter ostala gradiva za skupščino so na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do 12. ure, objavljena pa so tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet in na spletnih straneh www.gorenje.com z vsemi obrazložitvami.

Pogoji udeležbe

Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., v Ljubljani konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je dne 1.7.2012, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 1.7.2012.

Sklic 18. skupščine delničarjev Gorenje, d.d., ter predlogi sklepov z obrazložitvami, so v pripetih dokumentih!

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava
Predsednik Uprave
Franc Bobinac, l.r.

Nadzorni svet
Predsednik
Uroš Slavinec, l.r.
Datum: 04.06.2012