Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
SAR-49/13

GORENJE, d.d., Velenje

Poslovanje pod vplivom makroekonomskih razmer, tečajnih razlik in strateških selitev proizvodnje

Poslovanje Skupine Gorenje v prvem polletju 2013

Rast prihodkov v temeljni dejavnosti izdelki za dom

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d.d., Velenje, objavlja naslednje sporočilo:

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (skrajšana firma: Gorenje, d.d.), Partizanska 12, 3503 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106. člen in 112. člen (polletno poročilo)

Velenje, 30. avgust 2013 -  Na poslovanje Skupine Gorenje v prvi polovici letošnjega leta so vplivali štirje ključni dejavniki: 1,2-odstotni padec evropskega trga gospodinjskih aparatov, slabitev nekaterih valut nasproti evru, predvsem ruskega rublja, švedske krone, srbskega dinarja in avstralskega dolarja, aktivnosti in investicije, povezane s strateškimi selitvami proizvodnje, ter slabitev nekaterih naložb. Prihodki Skupine v višini 590,1 milijona evrov so bili za 2,7 % nižji glede na lansko prvo polletje. Njihov padec je posledica manjšega obsega poslovanja področij Ekologija in Portfeljske naložbe. V temeljni dejavnosti izdelki za dom, s katero Gorenje ustvari že dobrih 85 % vseh prihodkov, pa je družba kljub padcu evropskega trga ustvarila za 0,9 % višje prihodke in povečala tržne deleže. Brez upoštevanja negativnega vpliva tečajnih razlik bi bila organska rast prihodkov, ustvarjenih s prodajo izdelkov za dom, 1,4-odstotna. Rast je Gorenje doseglo predvsem na račun prodaje v vzhodni Evropi.

Gorenjeva prodaja v vzhodni Evropi se je v prvi polovici leta glede na lansko prvo polletje organsko povečala za 7,6 %, vendar je zaradi negativnih tečajnih razlik rast bila 7,1-odstotna. Višje prihodke je Skupina tako ustvarila v Rusiji, Ukrajini, Sloveniji, na Hrvaškem, vendar tudi v Nemčiji, ki je poleg Rusije, eden največjih in najpomembnejših trgov za Skupino. S povečanjem prodaje je Gorenje okrepilo svoj položaj v Evropi in tržni delež povečalo za 0,29 odstotne točke na 3,56 %.

Manjšo prodajo kot v prvi polovici lanskega leta je Gorenje utrpelo v zahodni Evropi (- 2,8 %). Padec prodaje v tej regiji je posledica slabših razmer na tržiščih. Nižja in sicer za 7,5 % je bila tudi prodaja izven Evrope in to predvsem zaradi manjšega obsega industrijskih poslov v ZDA in Avstraliji. Na avstralskem trgu je bilo poslovaje poleg tega pod pritiskom valutnih nihanj. Brez upoštevanja tečajnih razlik bi bil padec prodaje na neevropskih trgih 5-odstotni.

Višja prodaja v vzhodni Evropi in boljša produktna struktura prodaje - povečala se je prodaja bolj dobičkonosnih skupin aparatov (mali gospodinjski aparati in kuhalni aparati) - sta skupaj z uspešnim dezinvestiranjem poslovno nepotrebnega premoženja, pozitivno vplivali na poslovni izid iz poslovanja (EBIT), ki je znašal 15,5 milijona evrov in je skladen z načrtom. Če ne bi bilo negativnih tečajnih razlik, bi bil poslovni izid iz poslovanja višji za 2,4 milijona evrov in s tem bi se EBIT marža, ki je znašala 2,6 %, izboljšala za 0,4 odstotne točke.

Zaradi nižjega obsega drugih prihodkov, višjih stroškov logistike in gibanj stroškov dela pa je bil poslovni izidi iz poslovanja (EBIT) za 27,3 % nižji od doseženega v lanskem prvem polletju. Ker v prvi polovici leta vsi procesi selitev proizvodnje še niso bili zaključeni, je bilo na lokaciji v Velenju število zaposlenih večje od dejansko potrebnega,  zaradi česar so nastali dodatni stroški dela. So pa bili stroški dela v polletju že za 1,9 % nižji kot v primerljivem obdobju lani.

Na področju dezinvestiranja poslovno nepotrebnega premoženja je Skupina Gorenje dosegla dobre rezultate in presegla letni načrt na tem področju. Med drugim se je umaknila iz proizvodnje pohištva, ki je zadnjih nekaj let poslovalo negativno in s tem bremenilo poslovanje celotne Skupine. Dokončni učinki umika iz dejavnosti proizvodnje pohištva bodo znani do konca leta. Odprodala je tudi nekaj velikih nepremičnin v Sloveniji, na Švedskem, Franciji in na Češkem. Prilive, ustvarjene z dezinvestiranjem, je namenila razdolževanju.

Prvo polovico leta  je Skupina Gorenje zaključila z negativnim čistim poslovnim izidom v višini -7,8 milijona evrov, kar je skladno z načrtovano letno dinamiko. Na negativni čisti poslovni izid so močno vplivale tečajne razlike (več kot - 6,5 milijona evrov).

Predsednik uprave Franjo Bobinac: » V nasprotju z napovedmi z začetka leta se je trg bele tehnike v Evropi v prvi polovici leta skrčil in trend šibkega povpraševanja po gospodinjskih aparatih se nadaljuje. Kljub temu smo uspeli povečati prodajo v naši temeljni dejavnosti, izboljšati njeno geografsko in produktno strukturo ter povečati tržne deleže. Veliko breme za poslovanje v prvi polovici leta so bila tečajna nihanja ter strateške selitve proizvodnje, zaradi katerih je potrebno zagotoviti varnostne zaloge,  dokler niso vsi procesi selitev še zaključeni imamo dvojne ekipe zaposlenih… Na doseganje letošnjega načrta pa bodo vplivale tudi slabitve iz naslova odprodaje proizvodnje pohištva in nekaterih finančnih naložb. Obseg slednjih zaradi različnih dejavnikov še ni mogoče dovolj natančno oceniti, bo pa znan do konca leta. Zaradi vsega naštetega je letošnje leto drugačno in zahtevnejše od prejšnjih let. Vendar z ukrepi, ki jih izvajamo, in ki poleg že omenjenega prestrukturiranja proizvodnje, vključujejo še zniževanje zadolženosti in ostale aktivnosti za povečanje finančne stabilnosti, razvoj novih izdelkov in aktivnosti za rast prodaje, postavljamo temelje za  dolgoročno rast Gorenja in njegovo boljšo konkurenčno sposobnost. K temu bo pripomoglo tudi strateško partnerstvo s korporacijo Panasonic.«

Skupina Gorenje trenutno izvaja zaključno fazo prestrukturiranja proizvodnih lokacij. V poletnih mesecih je izpeljala še zadnji prenos proizvodnje in v naslednjih dneh bo v Velenju pričela z redno proizvodnjo pomivalnih strojev, preseljenih iz Švedske. Gorenje bo tako prvič v svoji 63-letni zgodovini v Velenju proizvajalo pomivalne stroje

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 30.08.2013