Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-640/14

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo o spremembi osnovnega kapitala družbe, števila delnic in spremembi statuta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Dne 21.7.2014 je družba Gorenje, d.d., na podlagi končanega postopka vpisa in vplačila novih delnic Gorenje, d.d., prejela sklep Okrožnega sodišča v Celju, št. Srg 2014/32359, z dne 18.7.2014. Sklep se nanaša na vpis spremembe osnovnega kapitala z dosedanjih 97.728.229,83 EUR na 101.922.103,97 EUR, spremembo št. delnic z dosedanjih 23.419.593 na 24.424.613 ter na spremembe statuta, ki se nanašajo na zgoraj citirane spremembe.

Postopki za izdajo in registracijo novih delnic na Ljubljanski in Varšavski borzi so v teku.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Gorenje, d.d.
Datum: 21.07.2014