Feast search
Keywords

Period

Issuer




Advanced search
 
CNS-16/14

GORENJE, d.d., Velenje

Informacija o spremembi skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi določil Kodeksa Varšavske borze (Warsaw Stock Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (skrajšana firma: Gorenje, d.d.), Partizanska 12, 3320 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106, 126.

Izdajatelj je povečal osnovni kapital in število delnic na podlagi sklepa skupščine z dne 23.8.2013, za 1.005.020 delnic oznake GRVG. Skupno število vseh izdanih delnic oznake GRVG se je spremenilo od 23.419.593 delnic na 24.424.613 delnic. Ker ima vsaka delnica izdajatelja en glas, je novo skupno število glasovalnih pravic 24.424.613. Število lastnih delnic ostaja nespremenjeno, in sicer 121.311 delnic, njihov delež pa se je znižal na 0,4967 %.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Gorenje, d.d.
Datum: 29.08.2014