Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-256/15

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Predlagana dividenda za delničarje Zavarovalnice Triglav

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav, d.d., je na seji dne 2. 4. 2015 potrdil revidirani letni poročili za matično družbo in Skupino Triglav za leto 2014 in poslovanje Skupine ocenil za uspešno. Poročili bosta skladno s finančnim koledarjem objavljeni 3. 4. 2015.

Nadzorni svet in Uprava sta oblikovala predlog, da se delničarjem Zavarovalnice Triglav, d.d.,  izplača dividenda v višini 2,5 EUR bruto na delnico. Po navedenem predlogu se za dividende nameni 67 % čistega dobička Skupine Triglav (lastnikov obvladujoče družbe) za leto 2014.

Predlagana dividenda v višini 2,5 EUR bruto na delnico vključuje dividendo, ki je skladna z dividendno politiko (1,25 EUR bruto na delnico) ter izredno dividendo, izplačilo katere omogoča višina razpoložljivega kapitala Skupine v letošnjem letu (1,25 EUR bruto na delnico). Nadzorni svet in Uprava menita, da je predlog skladen s ciljno solventnostjo Skupine Triglav. Ocenjujeta, da bo Skupina Triglav po izplačilu dividend za leto 2014 razpolagala s presežkom kapitala v obsegu, ki je potreben za doseganje ciljne bonitetne ocene A in izvajanje drugih strateških ciljev Skupine.  

Predlog višine dividende odstopa od dividendne politike Zavarovalnice Triglav, d.d., ki sicer ostaja nespremenjena. Skladno z njo Zavarovalnica Triglav, d.d., izplačuje dividende, v kolikor se ocenjuje, da bo srednjeročno sposobna izpolnjevati cilje na področju solventnosti oziroma kapitalske ustreznosti. V primeru, da je omenjeni kriterij izpolnjen, se praviloma predlaga izplačilo približno tretjine konsolidiranega čistega dobička za preteklo poslovno leto za dividende.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 2. 4. 2015 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let. 

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Datum: 02.04.2015