Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-376/18

GORENJE, d.d., Velenje

Informacija številka 5 o poteku procesa preučevanja priložnosti za strateška partnerstva

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi predhodno objavljenih informacij v povezavi s procesom preučevanja priložnosti za strateška partnerstva, Gorenje, d. d., posreduje naslednje pojasnilo glede poteka postopka.

Gorenje, d. d., je 8. maja 2018 prejelo tri zavezujoče ponudbe zainteresiranih strateških partnerjev iz Azije, 9. maja pa sta bila dva najboljša ponudnika pozvana k izboljšanju ponudb. Uprava je prejete ponudbe in izboljšani ponudbi preučila skupaj s finančnim in pravnim svetovalcem ter ključnimi delničarji, ki so aktivno sodelovali v postopku. Pri izbiri najboljšega ponudnika so bili upoštevani strateški elementi, ki so bili podlaga za začetek postopka iskanja strateškega partnerstva, izvedljivost transakcije ter ponujena cena delničarjem. Upoštevajoč te kriterije je bila kot najboljši ponudnik izbrana kitajska skupina Hisense, ki je za ceno delnice ponudila 12 evrov, pod pogojem, da v prevzemnem postopku pridobi najmanj 50% + eno delnico družbe.

Izbrani ponudnik se je zavezal, da bo najkasneje v roku 15 dni objavil prevzemno namero, v zakonskem roku pa tudi prevzemno ponudbo vsem delničarjem.

S tem je postopek preučevanja priložnosti za strateška partnerstva zaključen in Gorenje, d.d., o nadaljnjih postopkih ne bo več objavljalo obvestil, razen v skladu z relevantno zakonodajo.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d. d.
Datum: 09.05.2018