Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-386/18

GORENJE, d.d., Velenje

Skupina Gorenje v prvem četrtletju stabilno, z 2,5 milijona evrov dobička

Na podlagi določil Kodeksa Varšavske borze (Warsaw Stock Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Velenje, 10. maj 2018 – V prvih treh mesecih letošnjega leta smo v Skupini Gorenje  ustvarili 296 milijonov evrov prihodkov od prodaje in 2,5 milijona dobička. V osnovni dejavnosti Gospodinjski aparati smo ustvarili več kot 83 odstotkov vseh prihodkov, za 4 odstotke pa smo povečali prihodke od prodaje gospodinjskih aparatov pod lastnimi blagovnimi znamkami. Skladno s strateškim načrtom še naprej krepimo prodajo zunaj Evrope, prodajo prestižnih in inovativnih aparatov ter povečujemo vlaganja v razvoj.

Prihodki od prodaje v prvih treh mesecih letošnjega leta predstavljajo dobrih 22 odstotkov načrtovanih letnih prihodkov Skupine Gorenje in so za 2 odstotka nad dinamičnim načrtom za to obdobje ter slab odstotek nad primerljivimi prihodki, ustvarjenimi v enakem obdobju lanskega leta*. Prvo trimesečje smo sklenili uspešno, z 2,5 milijona evrov dobička, kar je dobrih 31 odstotkov letošnjega načrtovanega rezultata in 23,5 odstotka več kot v prvem trimesečju lani.

EBITDA je znašal 22,4 milijona evrov (+8,7%) in je v skladu z načrtom. EBIT v višini 7,8 milijona evrov pa je približno na ravni prvega četrtletja 2017 in dosega skoraj 31 odstotkov letnega načrta 2018. Čiste finančne obveznosti so se povečale za 3,5 milijona na 411,5 milijona evrov. 

Največja rast v Vzhodni Evropi in na zunaj evropskih trgih

Prihodki od prodaje v dejavnosti Gospodinjski aparati so znašali 247 milijonov evrov, kar je na enaki ravni kot v lanskem prvem četrtletju. Največjo rast prihodkov smo ustvarili na trgih Vzhodne Evrope in zunaj evropskih trgih, predvsem v Izraelu, Braziliji in Čilu.

V Zahodni Evropi smo rast prodaje dosegli v Avstriji, na Danskem in v Franciji, nižje prihodke od prodaje pa smo imeli na Nizozemskem, v Nemčiji in Veliki Britaniji, predvsem zaradi cenovnega repozicioniranja, spremembe strukture prodajnih kanalov in omejevanja prodaje izdelkov z neustreznimi donosi.

Uresničujemo strategijo povečevanja deleža prestižnih in inovativnih izdelkov

Z nadaljnjo rastjo prodaje zunaj Evrope znižujemo odvisnost od zrelih evropskih trgov ter izboljšujemo prodajno strukturo s povečevanjem deleža prestižnih blagovnih znamk in aparatov. Pod blagovno znamko Asko smo tako ustvarili več kot 8-odstotno rast prihodkov, pretežno v Skandinaviji, medtem ko so nekoliko nižji prihodki od prodaje v Avstraliji posledica padca lokalne valute.

Inovativni aparati predstavljajo že več kot 23 odstotkov prihodkov od prodaje velikih gospodinjskih aparatov, prestižni aparati visokega cenovnega razreda pa že skoraj 30 odstotkov.

Povečali smo vlaganja v razvoj izdelkov, za kar smo namenili 2,7 odstotka prihodkov Skupine Gorenje. V začetku leta smo lansirali prvo fazo nove generacije pralnih in sušilnih strojev Gorenje WaveActive ter nadgrajene vgradne pečice BIO. 

Ključna je učinkovitost upravljanja

Tudi v nadaljevanju leta bomo veliko pozornost namenjali učinkovitemu upravljanju s ključnimi tveganji. S ciljnimi in marketinško podprtimi aktivnostmi bomo zagotavljali rast prodaje z ustrezno izdelčno in geografsko strukturo ter pozicioniranjem naših blagovnih znamk, da bi tako zvišali povprečne dosežene cene naših izdelkov na trgih. Zagotavljali bomo stroškovno učinkovitost in produktivnost naših procesov na vseh ravneh poslovanja in si prizadevali za izboljšanje vezave obratnega kapitala s pospešenimi aktivnostmi financiranja dobavne verige za zagotavljanje zniževanja zadolženosti Skupine.

Revizor: pri sponzoriranju Torpeda ni bilo nepravilnosti

Nadzorni svet se je seznanil s poročilom revizorja, ki je na pobudo uprave in v skladu s sklepom nadzornega sveta preučil sponzoriranje nogometnega kluba Torpedo v sezoni 2014/2015. Pri pregledu revizor ni ugotovil ekonomskih, računovodskih ali pravnih nepravilnosti ter je ocenil, da so bile v pogodbi zapisane storitve izvedene, v obdobju sponzoriranja pa je prepoznavnost blagovne znamke Gorenje rasla. Iz poročila izhaja, da poslovodstvo Gorenja v povezavi s poslom ni prekršilo nobene svoje pravne obveznosti.

Zaključek procesa iskanja strateškega partnerja

Nadzorniki so se na seji seznanili z zaključnimi aktivnosti procesa iskanja strateškega partnerja in izborom najugodnejšega ponudnika. Gorenje, d. d., je 8. maja 2018 prejelo tri zavezujoče ponudbe zainteresiranih strateških partnerjev iz Azije, 9. maja pa sta bila dva najboljša ponudnika pozvana k izboljšanju ponudb. Uprava je prejete ponudbe in izboljšani ponudbi preučila skupaj s finančnim in pravnim svetovalcem ter ključnimi delničarji, ki so aktivno sodelovali v postopku. Pri izbiri najboljšega ponudnika so bili upoštevani strateški elementi, ki so bili podlaga za začetek postopka iskanja strateškega partnerstva, izvedljivost transakcije ter ponujena cena delničarjem. Upoštevajoč te kriterije je bila kot najboljši ponudnik izbrana kitajska skupina Hisense, ki je za ceno delnice ponudila 12 evrov, pod pogojem, da v prevzemnem postopku pridobi najmanj 50% + eno delnico družbe. Izbrani ponudnik se je zavezal, da bo najkasneje v roku 15 dni objavil prevzemno namero, v zakonskem roku pa tudi prevzemno ponudbo vsem delničarjem. S tem je bil postopek preučevanja priložnosti za strateška partnerstva zaključen.

Skupščina že 12. junija

Nadzorniki so potrdili tudi termin prihodnje skupščine. Ta bo mesec dni prej – 12. junija. Sklic zanjo bo objavljen jutri.

 

(*Primerljive prihodke za prvo četrtletje 2017 dobimo z izločitvijo prihodkov od dejavnosti prodaje premoga, ki smo jo konec leta 2017 odprodali).

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 10 let od datuma objave.

Uprava Gorenja, d. d.
Datum: 10.05.2018