Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-535/18

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo o sklepih 26. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d. d.

Uprava družbe Gorenje, d. d., Partizanska 12, Velenje, na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD–1), Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Pravil Ljubljanske borze, d. d., ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze (Warsaw Stock Exchange),

objavlja sklepe 26. skupščine delničarjev Gorenja, d.d., ki je bila v torek, 12. junija 2018 ob 11. uri, v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d. d.
Datum: 12.06.2018