Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-655/18

ABANKA d.d., Ljubljana

Sklic XXXVIII. skupščine Abanke d.d.

Uprava Abanke d.d., Slovenska 58, Ljubljana, na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), veljavne zakonodaje ter 23. člena Statuta Abanke d.d. sklicuje

XXXVIII. skupščino Abanke d.d.,

ki bo 30. julija 2018  ob 18,00 uri na sedežu Abanke d.d., Slovenska 58, Ljubljana,

z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine banke, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine banke

Predlog sklepa št. 1:

Skupščina banke imenuje organe XXXVIII. skupščine Abanke d.d.:

1. predsednik:                          Tomaž Marinček

2. podpredsednik:                    Matevž Zgaga

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

2.  Seznanitev skupščine z odstopom članov Nadzornega sveta banke in imenovanje novih članov Nadzornega sveta banke

Predlog sklepa št. 2.1

Skupščina se seznani z odstopom dveh članov Nadzornega sveta in sicer dr. Petra Merca dne 9. 7. 2018 in mag. Bernarde Babič dne 5. 7. 2018.

Predlog sklepa št. 2.2

Za člana Nadzornega sveta Abanke d.d. skupščina za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata dne 31. 7. 2018, imenuje  gospo Varjo Dolenc.

Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov in obrazložitvijo, je delničarju na vpogled na sedežu banke na naslovu Slovenska 58, Ljubljana, vsak delovni dan od dneva objave sklica do zasedanja skupščine od 9. ure dalje.

 

Abanka d.d.

Uprava banke

 

mag. Jože Lenič

predsednik uprave

 

Matej Golob Matzele

član uprave

 

mag. Matevž Slapničar

član uprave

uprava Abanke d.d.
Datum: 30.07.2018
Pripeti dokumenti:  Sklic skupščine