Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-767/18

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Družbi Telekom Slovenije, d.d., in T-2 d.o.o. sklenili sodno poravnavo

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe  (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. april 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, javnost obvešča, da je z družbo T-2 d.o.o. sklenil sodno poravnavo. S podpisom sodne poravnave sta družbi dokončno uredili tako medsebojna razmerja iz gospodarskega spora tožeče stranke T-2 d.o.o. zoper toženo stranko Telekom Slovenije, d.d., zaradi plačila odškodnine v višini 129.556.756,00 evrov s pripadki kot vsa ostala odprta medsebojna razmerja. S sklenitvijo sodne poravnave tako družbi druga do druge nimata več nobenih obveznosti iz naslova navedenega spora in ostalih medsebojnih razmerij. Podrobnosti podpisane sodne poravnave Telekom Slovenije, d.d., ne bo razkrival.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.
Datum: 21.09.2018