Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
CNS-30/18

GORENJE, d.d., Velenje

Informacija o spremembi skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d. d. (skrajšana firma: Gorenje, d. d.), Partizanska 12, 3320 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106, 126.

Izdajatelj je zmanjšal osnovni kapital in število lastnih delnic na podlagi sklepa skupščine z 17. 9. 2018, z umikom 121.311 lastnih delnic z oznako GRVG, ki predstavljajo 0,4967 odstotka osnovnega kapitala. Skupno število vseh izdanih delnic oznake GRVG se je spremenilo od 24.424.613 delnic na 24.303.302 delnic. Ker ima vsaka delnica izdajatelja en glas, je novo skupno število glasovalnih pravic 24.303.302.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d. d.
Datum: 30.10.2018