Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-689/20

SAVA RE, d. d., Ljubljana

AM Best potrdila bonitetno oceno Save Re, d.d., »A«; stabilna napoved

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, (»Sava Re« ali »družba«) objavlja to obvestilo:

Bonitetna agencija AM Best je po svojem rednem letnem pregledu Savi Re potrdila bonitetno oceno finančne moči »A« (odlično) in dolgoročno kreditno bonitetno oceno izdajatelja »a«. Obe oceni imata stabilno srednjeročno napoved.

Finančni položaj je ocenjen kot zelo močan, poslovanje kot močno, vpliv profila poslovanja na bonitetno oceno kot nevtralen, sistem upravljanja tveganj pa kot primeren glede na sestavo skupine.

Agencija je v poročilu zapisala, da sloni ocena zelo močnega finančnega položaja na najmočnejši ravni tveganjem prilagojene kapitaliziranosti, likvidnosti portfelja, preudarnosti rezerviranja in dobrem ustvarjanju notranjega kapitala. Z majhno odvisnostjo od pozavarovanja, zdravo finančno prožnostjo ter dostopom do kapitalskih in dolžniških trgov agencija pričakuje, da bo finančni položaj družbe srednjeročno ostal zelo močan.

Prav tako ugotavlja, da Sava Re dosega močne in stabilne poslovne rezultate na podlagi dobrega zavarovalno-tehničnega izida iz premoženjskih in življenjskih zavarovanj ter zdravega izida iz naložb. Agencija pričakuje, da bo uspešnost poslovanja ostala na visoki ravni tudi srednjeročno ter da bo tudi v prihodnje temeljila na ustrezni preudarnosti pri prevzemanju tveganj in njihovi dobri izbiri.

Agencija ugotavlja še, da ima Sava Re močan položaj na svojem osrednjem domačem slovenskem trgu, kjer ima približno 19-odstotni tržni delež po prevzemu slovenske življenjske zavarovalnice NLB Vita, prav tako pa aktivno razvija konkurenčni položaj na trgih Zahodnega Balkana. AM Best pričakuje nadaljnjo geografsko diverzifikacijo v srednjeročnem obdobju tako v neposrednem kot v pozavarovalnem segmentu, saj skupina še naprej preudarno razvija svoj položaj na mednarodnem pozavarovalnem trgu.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 16. 10. 2020, in sicer za najmanj petletno obdobje.

Uprava družbe
Datum: 16.10.2020