Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
AR-3/21

PETROL d.d., Ljubljana

NADZORNI SVET POTRDIL LETNO POROČILO SKUPINE PETROL IN DRUŽBE PETROL D.D., LJUBLJANA, ZA LETO 2020

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 10 let od datuma objave.

Ljubljana, 18. marec 2021 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, je na današnji 59. seji obravnaval in potrdil Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2020.

Svet se je v letu 2020 soočil s pojavom pandemije Covida-19, ki je močno vplival tudi na poslovanje skupine Petrol. Poslovanje je na vseh trgih, kjer posluje skupina Petrol v januarju in februarju leta 2020 potekalo nemoteno in skladno z načrti. V marcu leta 2020 so se s pojavom pandemije poslovne razmere zelo zaostrile. Ukrepi, s katerimi so države za zajezitev pandemije, omejevale gibanje tako med državami kot tudi med lokalnimi skupnostmi, so zaradi omejevanja prometa vplivali na znatne padce prodaje proizvodov iz nafte. Družbe v skupini Petrol so od začetka izbruha epidemije spremljale nastalo situacijo in izvajale ustrezne ukrepe za zajezitev širjenja virusa in zagotavljanja nemotene oskrbe z energenti. Skupina Petrol je na vseh trgih, kjer posluje, pri pripravi in izvajanju ukrepov dosledno upoštevala navodila oblasti. Tudi ob pojavu 2. vala pandemije je bila primarna skrb namenjena ukrepom za zaščito zdravja tako kupcev kot zaposlenih Petrola. Oskrba z energenti je potekala nemoteno.

Skupina Petrol se je na krizo, ki je posledica epidemije, odzvala celostno. V prvi fazi so bile aktivnosti osredotočene na zagotavljanje nemotenega poslovanja v spremenjenih okoliščinah ter prepoznavanju in obvladovanju tveganj. Nadaljnje aktivnosti pa so bile usmerjene dolgoročno, da bi skupina Petrol lahko nemoteno poslovala v zelo spremenjenem poslovnem okolju.

Plana poslovanja za leto 2020 zaradi naravne nesreče (pandemije) in s tem povzročene gospodarske krize ni bilo mogoče uresničiti. Skupina Petrol je zaradi negotovosti razvoja dogodkov po izbruhu epidemije pripravila različne scenarije poslovanja v letu 2020, in sicer je bilo ocenjeno, da bi skupina Petrol v letu 2020 lahko dosegla EBITDA v višini med 73 % in 79 % realiziranega EBITDA v letu 2019. Skupina Petrol je s hitrim odzivom na spremembe razmer na trgih, tako s prilagoditvijo ponudbe kot s stroškovno racionalizacijo in optimizacijo v letu 2020 dosegla boljše rezultate, kot so bili predvideni v teh scenarijih. V letu 2020 se je pokazal tudi pozitiven vpliv diverzifikacije dejavnosti skupine Petrol, saj so ravno ne-naftne dejavnosti imele dodaten pozitiven učinek na rezultate skupine Petrol.

Skupina Petrol je v letu 2020 realizirala prilagojeni kosmati poslovni izid v višini 426,9 mio EUR, kar je 10 % manj kot v enakem obdobju leta 2019, zaradi nižje prodaje proizvodov iz nafte, kar je predvsem posledica ukrepov omejevanja gibanja, ki so jih države sprejele za zajezitev pandemije in padca gospodarske aktivnosti, ki ga je povzročila pandemija. EBITDA je znašal 166,6 mio EUR, kar je 15 % manj kot v letu 2019 in primerjalno boljše od glavnih konkurentov v regiji. Skupina Petrol je 44 % EBITDA realizirala s prodajo naftnih derivatov, 23 % s prodajo ostalih energentov (zemeljski plin, elektrika, UNP), 18 % s prodajo trgovskega blaga, 12 % s prodajo energetskih in okoljskih sistemov, 3 % pa s proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov. Skupina Petrol je realizirala čisti poslovni izid v višini 72,3 mio EUR, kar je 31 % manj kot v enakem obdobju leta 2019.

Skupina Petrol je v letu 2020 prodala 3,0 mio ton proizvodov iz nafte, kar je 19 % manj kot v letu 2019 (predvsem zaradi nižje prodaje v maloprodaji, kar je posledica pandemije). Prodaja utekočinjenega naftnega plina je znašala 148,8 tisoč ton, kar je 16 % manj kot v enakem obdobju leta 2019. Prodaja elektrike je bila v letu 2020 realizirana v višini 19,9 TWh, prodaja zemeljskega plina pa v višini 27,2 TWh. S prodajo trgovskega blaga je skupina Petrol v letu 2020 realizirala 446,9 mio EUR prihodkov, kar je 3 % manj kot v enakem obdobju leta 2019 tudi zaradi manjšega obiska bencinskih servisov in zaprtja določenih dejavnosti, kar je posledica epidemije. Konec leta 2020 je skupina Petrol poslovala preko 500 bencinskih servisov, od tega v Sloveniji 318, na Hrvaškem 110, v Bosni in Hercegovini 42, v Srbiji 15 in v Črni gori 15.

Po mnenju nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana, se je uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana, na pandemijo odzvala ustrezno in v danih razmerah obvladovala nastalo situacijo, saj je družba glede na dinamiko kazalca EBITDA poslovala boljše kot njeni glavni konkurenti v regiji in hkrati ohranila bonitetno oceno BBB- s stabilnim izgledom. Nadzorni svet ocenjuje opravljeno delo uprave in dosežene rezultate glede na zaostrene razmere v letu 2020 kot zelo uspešne.

Sašo Berger
predsednik nadzornega sveta

Nada Drobne Popović
predsednica uprave
Datum: 19.03.2021
Pripeti dokumenti:  Letno poročilo Petrol 2020