Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-130/21

PETROL d.d., Ljubljana

Predlagana dividenda za delničarje družbe Petrol d.d., Ljubljana

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Ljubljana, 18. marec 2021 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, je na današnji 59. seji obravnaval in potrdil revidirano Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2020.

Dividenda za leto 2020 je predlagana v enaki višini kot za leto 2019. Pri tem so bile upoštevane potrebne investicije, prosti denarni tok, zadolženost družbe, razvojni načrti, višina zadržanih dobičkov preteklih let, ustrezno razmerje neto finančni dolg / EBITDA  in likvidnostna situacija.

Upoštevaje sprejeto dividendno politiko, s ciljem zasledovanja stabilnih donosov za lastnike in dobrim finančnim stanjem družbe, bosta nadzorni svet in uprava predlagala Skupščini delničarjev družbe Petrol d.d., Ljubljana, izplačilo dividende za leto 2020 v višini 22,00 EUR bruto na delnico oziroma v skupnem znesku 45.222.716,00 EUR.

Sašo Berger
predsednik nadzornega sveta


Nada Drobne Popović
predsednica uprave
Datum: 19.03.2021