Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
GM-105/10

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo o sklepih 14. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d.

Uprava družbe Gorenje, d.d, Partizanska 12, Velenje, na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1), Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Pravil Ljubljanske borze d.d. ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb,

objavlja sklepe 14. skupščine delničarjev Gorenja, d.d., ki je bila v petek, 28. Maja 2010 ob 10. uri, v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1.

Delničar Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) je pri sklepu pod točko 4 napovedal izpodbojno tožbo.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.
Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 28.05.2010
Pripeti dokumenti:  Sklepi 14. skupščine_2010