Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-12/18

GORENJE, d.d., Velenje

Odgovor Gorenja na očitke zastopnika delničarja in nekdanjega člana poslovodstva Philipa Sluiterja, posredovane na skupščini delničarjev 9. januarja 2018

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Philip Sluiter je v svojem nastopu na skupščini delničarjev Gorenja, d. d., upravo in predsednika uprave Franja Bobinca obtožil nezakonitih ravnanj in poslovne prevare (v nagovoru v angleškem jeziku je večkrat uporabil  izraz “fraud”) pri posojilu podjetju Intersolar v letu 2008. Družba in poslovodstvo navedbe Philipa Sluiterja ostro zavračata in  o njegovih navedbah posredujeta naslednja pojasnila:

1. Posojilo družbi Intersolar je revizijska komisija nadzornega sveta na osnovi anonimne prijave obravnavala na posebni seji 21. 12. 2010, kjer je bil sprejet sklep, da ponoven pregled posojila družbi Intersolar opravi podjetje Grant Thornton.

2. Na prvi naslednji seji nadzornega sveta 3. 3. 2011 je ta sprejel sklep, da potrjuje izbor družbe Grant Thornton, za  ponovno preveritev posojila družbi Intersolar.

3. Nadzorni svet je na predlog revizijske komisije na seji 28. 10. 2011 potrdil sklep, kjer se posojilo družbi Intersolar iz kratkoročnega posojila reprogramira v dolgoročno, poleg tega je posojilojemalec moral podpisati dodatne zaveze za zavarovanje posojila.

4. Revizijska komisija je 12. 12. 2011 obravnavala končno poročilo družbe Grant Thornton o  posojilu družbi Intersolar. Sprejet je bil sklep, da uprava ni ravnala nezakonito, temveč znotraj zakonskih okvirjev, ne pa skladno z načeli dobrih praks in korporacijskega upravljanja.

5. Nadzorni svet je na seji 19. 12. 2011 potrdil poročilo revizijske komisije in s tem poročilo družbe Grant Thornton ter naložil revizijski komisiji, da mora spremljati odplačevanje reprogramiranega posojila.

6. V letnem poročilu za leto 2011, ki smo ga javno objavili 19. 4. 2012, je v pismu predsednika nadzornega sveta jasno zapisano, da je revizijska komisija obravnavala poročilo družbe Grant Thornton in ga predstavila nadzornemu svetu:

“Mednarodno priznana družba Grant Thornton je podrobno obravnavala vse dokumente s tem v zvezi, opravila številne intervjuje, pridobila novo pravno mnenje vezano na posojilo. Ugotovili so, da uprava z danim posojilom ni ravnala nezakonito, da pa postopanje glede danega posojila ni bilo skladno z najboljšimi načeli korporacijskega upravljanja. Celotna dokumentacija družbe Grant Thornton je bila na voljo vsem članom revizijske komisije in nadzornega sveta. Na podlagi navedenega je nadzorni svet ugotovil, da s posojilom ni bila kršena veljavna zakonodaja, zato smo obravnavo te tematike zaključili. Hkrati smo priporočili upravi, da spremeni nekatere določbe posojilne pogodbe. Uprava je za to že poskrbela, nadzor nad izvajanjem spremenjene posojilne pogodbe pa bo izvajala revizijska komisija.”

7. Pismo predsednika nadzornega sveta je bilo med predlogi sklepov z obrazložitvami ponovno objavljeno ob sklicu redne skupščine (predlogi sklepov z obrazložitvami) 4. 6. 2012

8. Na redni skupščini družbe 5. 7. 2012 je nadzorni svet podal poročilo o svojem delu v letu 2011, vključno z obravnavo poročila družbe Grant Thornton, nadzorni svet in uprava pa sta dobila razrešnico za svoje delo v letu 2011 z 99,989% večino navzočih delničarjev.

9. Posojilo družbi Intersolar je bilo v celoti poplačano. Poplačana je bila tako glavnica kot pripadajoče obresti.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d. d.
Datum: 09.01.2018