Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-42/18

GORENJE, d.d., Velenje

Vabilo k vložitvi kandidatur za člane nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

20. julija 2018 se izteče mandat vsem sedmim članom nadzornega sveta/predstavnikom kapitala družbe Gorenje, d. d.

Nominacijski odbor nadzornega sveta (v nadaljevanju: nominacijski odbor), ki ga je nadzorni svet ustanovil novembra lani, je pristojen, da izvede postopek in predlaga nadzornemu svetu kandidate za člane nadzornega sveta družbe Gorenje, d. d.

Vsi novo izvoljeni člani nadzornega sveta bodo začeli z mandatom 21. julija 2018, mandat bo trajal štiri leta.

Redna letna skupščina družbe, ki bo odločala med drugim tudi o tem vprašanju, je po finančnem koledarju družbe za leto 2018 predvidena za 11. maj 2018.

Nadzorni svet družbe Gorenje, d. d., vabi vse zainteresirane kandidate, da oddajo svoje vloge v slovenskem ali angleškem jeziku. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, kot so zapisani v priloženih Kriterijih za kandidate za člane nadzornega sveta ter druge pogoje, določene z ZGD-1 in Kodeksom upravljanja javnih delniških družb.

Vloga z obveznimi prilogami, ki so navedene v nadaljevanju, mora prispeti na elektronski naslov jure.marjanovic@gorenje.com do vključno srede, 7. februarja 2018.

Komisija bo opravila intervjuje s kandidati iz ožjega izbora predvidoma 6. in 7. marca 2018.

Kandidati morajo k svoji vlogi predložiti izpolnjene in podpisane naslednje obrazce v .pdf obliki:

  • Europass (dostopen na spletu),
  • Izjava o privolitvi za obdelavo in uporabo osebnih podatkov v procesu izbire članov nadzornega sveta Gorenje, d. d.,
  • Izjava o funkcijah kandidata v trenutku oddaje kandidature
  • Izjava po 255. členu ZGD-1,
  • Izjava o neodvisnosti člana NS z navodili za izpolnjevanje,
  • Izjava o pripravljenosti kandidata, da sodeluje v notranjih postopkih ugotavljanja primernosti, ki jih lahko imajo večji delničarji

in predložiti v .pdf obliki dokazila o izobrazbi in usposobljenosti.

Vse podatke iz vlog kandidatov bosta Komisija  in nadzorni svet v postopku varovala ter ravnala z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. L. RS št. 86/2004, 113/2005 in 67/2007).

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Gorenje, d. d.
Predsednik nadzornega sveta
Marko Voljč, l.r.
Datum: 18.01.2018