Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-55/18

GORENJE, d.d., Velenje

Gorenje sprejelo sklep o izdaji komercialnih zapisov in pričelo s ponudbo komercialnih zapisov

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Družba GORENJE, d.d., Partizanska cesta 12, SI-3320 Velenje,  (v nadaljevanju: Gorenje, d.d. ali izdajatelj ali družba) obvešča javnost, da je uprava družbe dne 24. 1. 2018 sprejela sklep o izdaji komercialnih zapisov, na podlagi katerega bo izdala komercialne zapise v skupni nominalni vrednosti do 15.000.000,00 EUR, z nominalnim zneskom enega komercialnega zapisa 1.000,00 EUR. Izdajatelj si pridržuje pravico, da bodisi poveča bodisi zmanjša skupno nominalno vrednost izdaje. Namen izdaje komercialnih zapisov je sezonsko financiranje poslovanja, skladno z medletno dinamiko gibanja denarnega toka ter razpršitev kratkoročnih virov financiranja. Obrestna mera komercialnih zapisov znaša 1,90% letno (računano na 360 dni). Obrestno obdobje se začne dne 1. 2. 2018, glavnica komercialnih zapisov pa dospe v izplačilo 21. 12. 2018.

Prodajna cena komercialnih zapisov znaša 98,324% od nominalne vrednosti komercialnega zapisa, torej 983,24 EUR na apoen, pri čemer je minimalna nakupna količina 10 apoenov oz. 10.000,00 EUR nominalne vrednosti komercialnih zapisov.

Vpis novih komercialnih zapisov bo trajal od 24. 1. 2018 do 29. 1. 2018 do 12. ure, z rokom vplačila 1. 2. 2018 do 12. ure.

Pooblaščeni član, pri katerem poteka vpisovanje novih komercialnih zapisov, je ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana (v tekstu: ALTA Invest d.d. ali pooblaščeni član).

Ponudba komercialnih zapisov družbe Gorenje, d.d. se bo v Republiki Sloveniji opravila skladno z določbami Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZTFI), pri tem pa se ne bodo uporabile določbe 2. poglavja o objavi prospekta javnosti. ZTFI v okviru 25. člena instrumentov denarnega trga iz četrtega odstavka 7. člena ZTFI, katerih zapadlost je krajša od 12 mesecev, ne šteje med vrednostne papirje in se zato 2. poglavje ZTFI za komercialne zapise, ki so predmet ponudbe, ne uporablja. Komercialne zapise je možno ponuditi tudi na območju drugih jurisdikcij, ki obravnavajo komercialne zapise enako kot ZTFI oz. z uporabo katere koli izjeme oz. izjem od obveznosti objave prospekta, pod pogojem, da ne bo nobena od navedenih vrst ponudbe komercialnih zapisov imela za izdajatelja ali družbo ALTA Invest, investicijske storitve, d.d. ali ALTA Skupina d.d., obe Železna cesta 18, Ljubljana za posledico obveznosti objave prospekta.

V primeru, da bo ponudba uspešna, bodo komercialni zapisi izdani v nematerializirani obliki v Centralnem registru vrednostnih papirjev Republike Slovenije pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi delniški družbi, Tivolska 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: KDD) in se bodo v skladu z veljavnimi predpisi ter pravili poslovanja KDD po izdaji prosto prenašali z vpisom prenosa v centralnem registru pri KDD. Po izdaji bodo komercialni zapisi uvrščeni na organiziran trg vrednostnih papirjev Ljubljanska borza d.d., Ljubljana.

Ostali pogoji in podatki v zvezi s ponudbo in izdajo komercialnih zapisov so navedeni v Predstavitvenem dokumentu za prodajo komercialnih zapisov GRV06 - Gorenje, d.d., ki je dostopen pri pooblaščenem članu ALTA Invest d.d.

Vlagatelji naj ne vpisujejo ali kupujejo komercialnih zapisov Gorenje d.d. zgolj na podlagi informacij, navedenih v tem obvestilu, pač pa po preučitvi celotnega Predstavitvenega dokumenta in po pridobitvi ustreznih dodatnih informacij.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d. d.
Datum: 24.01.2018