Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-69/18

GORENJE, d.d., Velenje

Šesta izdaja komercialnih zapisov GRV06

Na podlagi določil Kodeksa Varšavske borze (Warsaw Stock Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d. d., objavlja naslednje sporočilo:

Velenje, 2. februar 2018 – Gorenje, d. d., je z namenom sezonskega financiranja poslovanja že šestič zapored izdalo komercialne zapise v nominalni vrednosti 11.534.000 evrov. Komercialni zapisi z datumom začetka obrestovanja 1. 2. 2018 in datumom zapadlosti 21. 12. 2018 imajo v primeru nakupa v prvi prodaji obrestno mero v višini 1,90 odstotka letno.

Komercialni zapisi z oznako GRV06 so imenski in so bili dne 1. 2. 2018 izdani v nematerializirani obliki v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD (KDD Centralna klirinško depotna družba, d. d.), v nominalni vrednosti 1.000 evrov na apoen, torej je bilo skupno izdanih 11.534 komercialnih zapisov, ki so prosto prenosljivi. Za obveznosti iz komercialnih zapisov jamči Gorenje, d. d. z vsem svojim premoženjem, niso pa zavarovani s posebnim jamstvom. S komercialnimi zapisi se bo trgovalo na organiziranem trgu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev po tem, ko bodo le-ti uvrščeni v trgovanje, za kar bo izdajatelj podal zahtevo na Ljubljansko borzo d. d. V postopku prve prodaje je komercialne zapise vpisalo in vplačalo 23 vlagateljev v skupni nominalni vrednosti 11.534.000 evrov.

Namen izdaje komercialnih zapisov je sezonsko financiranje poslovanja, skladno z medletno dinamiko gibanja denarnega toka ter razpršitev kratkoročnih virov financiranja.

Vse storitve in aktivnosti organizacije in izvedbe prodaje komercialnih zapisov, izdaje komercialnih zapisov v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register KDD in uvrstitve komercialnih zapisov v trgovanje na organiziranem trgu opravljata za Gorenje, d.d. opravljata družba ALTA Invest, d. d. in ALTA Skupina d.d. iz Ljubljane.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Gorenja, d. d.
Datum: 02.02.2018