Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-1346/11

SAVA, d.d., Kranj

Pojasnilo k sporočilu za javnost in pismu Društva MDS

Sava, d.d., je dne 14.12.2011 v popoldanskih urah prejela sporočilo za javnost in nato še elektronsko pismo z vprašanji Društva MDS. V sporočilu za javnost in pismu Društvo MDS Savi, d.d., očita pomanjkljivo obveščanje delničarjev, posredno pa sproža celo dvom o ekonomski smotrnosti poslov pri borznih transakcijah, ki sta vplivali na spodaj navedene lastniške spremembe:

- povečanje lastniškega deleža Save, d.d., za 0,43-odstotka (iz 21,34 na 21,77 odstotka lastništva) pri naložbi v družbo Maksima Invest, d.d. in
- povečanju lastniškega deleža Save, d.d., za 8,58-odstotka (iz 0,45 na 9,03 odstotka lastništva) pri naložbi v družbo Finetol, d.d.

V ta namen delničarje in javnost v nadaljevanju seznanjamo z vsemi dejstvi:

Družba Sava, d.d., delnic družbe Finetol, d.d., in delnic Maksime Invest, d.d., ni kupila, kot navaja Društvo MDS, temveč je delnice obeh družb pridobila v procesu zapiranja terjatve do družbe Nufin, d.o.o., skladno z v preteklosti dogovorjenimi pogodbenimi določili o medsebojni poravnavi obveznosti.

V omenjenem postopku je družba Sava, d.d., ravnala v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja trg finančnih instrumentov. Namreč, 123. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov delničarju oziroma zavezancu za obveščanje nalaga obvezo, da mora ta v roku štirih trgovalnih dni javno družbo obvestiti o spremembi pomembnega deleža, kar je Sava, d.d., tudi storila.

Sava, d.d., je v petek, 9. decembra 2011 od borzno posredniške družbe prejela obvestilo o prenosu 44.300 delnic družbe Finetol, d.d., in tako postala 9,03-odstotna lastnica te družbe. Družbo Finetol, d.d., smo o spremembi deleža obvestili v torek, 13. decembra 2011, sočasno pa smo, kot nalaga zakonodaja, o omenjeni spremembi obvestili tudi pristojno Agencijo za trg vrednostnih papirjev.

Prav tako je bila Sava, d.d., istega dne, t.j. 9. decembra 2011, s strani borzno posredniške hiše obveščena o prenosu 50.000 delnice družbe Maksima Invest, d.d., na družbo Sava, d.d. Ta prenos ni predstavljal spremembe pomembnega deleža, saj je bila Sava, d.d., pred prenosom že 21,34-odstotna lastnica te družbe, po omenjenem prenosu pa se je ta delež povečal na 21,77-odstotka.

Za prenos delnic in sočasno zapiranje terjatev do družbe Nufin, d.o.o., družba Sava, d.d., ni plačala prav nikakršnega denarnega zneska. Tržna vrednost tako pridobljenih delnic skupaj ne presega 60.000 evrov. Glede na vrednost transakcije in statutarna določila družbe Sava, d.d., nam nadzornega sveta o predmetni zadevi ni potrebno posebej obveščati oziroma pridobiti njegovega soglasja.

Pomembnejše spremembe podatkov in druge pomembne poslovne dogodke družba sproti objavlja v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, SEOnet. Dostop do objave je omogočen na uradnih spletnih straneh družbe www.sava.si, in sicer od dneva objave, to je od 15.12.2011 dalje za obdobje najmanj 5 let.

 
Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje
Datum: 15.12.2011