Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-1004/04

GORENJE, d.d., Velenje

Sprememba deleža vrednostnih papirjev člana Nadzornega sveta v kapitalu družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Dne 10.12.2004 je član nadzornega sveta Peter Tevž na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev s poslom vrednim 13.294.280 SIT odsvojil 2.039 delnic Gorenja, d.d., z oznako GRVG. Po sklenjenem poslu znaša njegov delež v kapitalu družbe 0%.

 

 
Uprava Gorenja, d.d.

 

Datum: 13. 12. 2004