Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-5/05

GORENJE, d.d., Velenje

Sprememba deleža vrednostnih papirjev člana Nadzornega sveta v kapitalu družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Dne 28.12.2004 je namestnik predsednika nadzornega sveta Ivan Atelšek na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev s poslom vrednim 19.500.000 SIT odsvojil 3.000 delnic Gorenja, d.d., z oznako GRVG. Po sklenjenem poslu znaša njegov delež v kapitalu družbe 0,058%.

 

 
Uprava Gorenja, d.d.

 

Datum: 4. 1. 2005