Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-305/05

GORENJE, d.d., Velenje

Nadzorni svet sprejel letno poročilo za leto 2004. Poslovanje uspešno: rekordni obseg prihodkov in čistega poslovnega izida Skupine Gorenje v letu 2004.

Obvestilo o 20. seji Nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet je na svoji seji dne 11.4.2005 sprejel revidirano Letno poročilo družbe Gorenje,d.d., in konsolidirano letno poročilo Skupine Gorenje za leto 2004 in potrdil predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2004. Poslovanje je ocenil kot uspešno, saj je bil dosežen rekordni obseg prihodkov in čistega poslovnega izida Skupine Gorenje. Nadzorni svet je sprejel Poročilo o preveritvi letnega poročila, ki ga bo posredoval skupščini delničarjev.

Poročilo Nadzornega sveta družbe, povzetek letnega poročila za leto 2004 in celotno letno poročilo je danes objavljeno v elektronskem sistemu obveščanja SEOnet.

Na seji Nadzornega sveta je mag. Tomaž Kuntarič, član Nadzornega sveta in namestnik predsednika Nadzornega sveta družbe, podal odstopno izjavo. Mag. Tomaž Kuntarič se je dne 1.4.2005 zaposlil v družbi Gorenje, d.d., kot pomočnik predsednika Uprave za področje korporacijskega upravljanja.

 

 
Uprava Gorenja, d.d.

 

Datum: 11. 4. 2005