Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-306/05

GORENJE, d.d., Velenje

Izjava Uprave družbe Gorenje, d.d., o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Družba Gorenje, d.d., spoštuje načela Kodeksa upravljanja javnih delniških družb ali pa jih smiselno uveljavlja, kot izhaja iz Letnega poročila 2004, v katerem je Uprava podrobno predstavila upravljanje in vodenje družbe Gorenje, d.d. Tudi pri upravljanju odvisnih družb Skupine Gorenje uveljavlja pravila dobre prakse v skladu s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb.

Družba je prvo izjavo o izpolnjevanju priporočil kodeksa objavila dne 27.08.2004 na elektronskem borznem sistemu obveščanja. Uprava družbe je v skladu z zavezami iz te izjave objavila akte družbe in koledar pomembnejših objav v poslovnem letu 2005. V tem letnem poročilu razkriva plačila članom uprave po posameznikih v skladu z zakonom, pridobila pa je tudi izjavo revizijske hiše o ločenosti svetovalne dejavnosti od revizijske dejavnosti. Družba pa ni uveljavila naslednjih načel iz kodeksa:

v poglavju 2. Uprava družbe, razdelek 2.3.: Plačila, povračila in druge ugodnosti ter lastništva delnic družbe:

Priporočila pod točko 2.3.10., da naj družba predpiše pravila o omejitvah trgovanja z delnicami družbe ter delnicami povezanih družb za člane organov družbe in zaposlene, ki so jim dostopne notranje informacije, družba zaenkrat ni uveljavila, ker meni, da zahteve po poročanju o pridobitvah in odsvojitvah delnic ter druga določila zakona o trgu vrednostnih papirjev v zadostni meri določajo pravila in zagotavljajo preglednost trgovanja z delnicami družbe s strani članov njenih organov in drugih oseb, ki so jim dostopne notranje informacije.


v poglavju 3. Nadzorni svet, razdelek 3.4.: Plačila, povračila in druge ugodnosti ter lastništva delnic družbe:

Priporočila pod točko 3.4.3., da naj družba razkriva plačila za vsakega posameznega člana Nadzornega sveta, družba zaenkrat ni uveljavila. Prejemke članov Nadzornega sveta razkriva po vrstah prejemkov in v skupnem znesku, kar je v skladu z določili zakona o gospodarskih družbah in Slovenskimi računovodskimi standardi.

 

 
Uprava Gorenja, d.d.

 

Datum: 11. 4. 2005

Pripeti dokumenti: Izjava o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb