Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
SAR-3/05

GORENJE, d.d., Velenje

Polletno nekonsolidirano in konsolidirano poročilo za leto 2005

Poslovanje Gorenja v prvem polletju leta 2005 uspešno in v skladu z načrtom; pogoji na prodajnih in nabavnih trgih še vedno izjemno zahtevni. Poslovanje obravnaval tudi nadzorni svet na svoji 23. seji 28.7.2005.

V prvem polletju leta 2005 je Skupina Gorenje ustvarila 113,9 mlrd SIT konsolidiranih čistih prihodkov od prodaje, kar je za 15% več kot v enakem obdobju leta 2004 (99,0 mlrd SIT) in predstavlja 48,4% načrtovanih čistih prihodkov za leto 2005. Povečanje v višini 7.024,2 mio SIT se nanaša na vključitev družbe Mora Moravia, a.s., v Skupino, kar je za 7,1 odstotno točko vplivalo na rast Skupine.

Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo in rezervacijami Skupine Gorenje, ki predstavlja grobo mero s poslovanjem ustvarjenih denarnih tokov, znaša v opazovanem obdobju 8,6 mlrd SIT, kar predstavlja 11,1% več kot v enakem obdobju preteklega leta (7,7 mlrd SIT) in 45,9% letnega načrta.

Poslovni izid iz rednega delovanja Skupine Gorenje je v opazovanem obdobju znašal 2.234 mio SIT, kar je za 10,8% več kot v enakem obdobju leta 2004 (2.016 mio SIT) in predstavlja 40,5% letnega načrtovanega poslovnega izida iz rednega delovanja.

Čisti poslovni izid Skupine Gorenje je v opazovanem obdobju znašal 1.806 mio SIT, kar je za 0,5% več kot v enakem obdobju leta 2004 (1.797 mio SIT) in predstavlja 40% letnega načrtovanega čistega poslovnega izida.

Krovna družba Gorenje, d.d., je v obdobju januar - junij 2005 ustvarila 70,9 mlrd SIT čistih prihodkov od prodaje, kar je za 2,1% več kot v enakem obdobju leta 2004 (69,5 mlrd SIT) in predstavlja 46,2% načrtovanih čistih prihodkov za leto 2005.

Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo in rezervacijami, (izračunan kot dobiček iz poslovanja, povečan za stroške amortizacije ter čisto spremembo dolgoročnih rezervacij), ki predstavlja grobo mero v obdobju ustvarjenih denarnih tokov iz poslovanja, znaša 5.334 mio SIT, kar je za 10,7% več kot v enakem obdobju leta 2004 in predstavlja 50,5% letnega načrta .

Poslovni izid iz rednega delovanja je znašal 1.358 mio SIT, kar je za 2,9% več kot v enakem obdobju leta 2004 (1.319 mio SIT) in predstavlja 49,2% letnega načrtovanega poslovnega izida iz rednega delovanja.

Čisti poslovni izid družbe obračunskega obdobja znaša 1.190 mio SIT, kar predstavlja 9,8% znižanje glede na prilagojeni primerljivi čisti poslovni izid enakega obdobja lanskega leta in predstavlja 50,2% letnega načrta čistega poslovnega izida za leto 2005. Padec čistega poslovnega izida je predvsem posledica povečanja davčnih bremen v letu 2005, saj je dobiček pred davki zrasel za 2,4% glede na enako obdobje preteklega leta.

Celotno polletno poročilo ter Povzetek sta na vpogled na sedežu družbe Gorenje, d.d., Partizanska 12, SI-3503 Velenje. Celotno polletno poročilo bo po javni objavi objavljeno na spletni strani www.gorenje.com do nadaljnjega.

Nadzorni svet je na 23. seji 28.7.2005 izvolil za namestnika predsednika nadzornega sveta dr. Jožeta Zagožna.

 

 
Uprava
Gorenje, d.d.

 

Datum: 28. 7. 2005

Pripeti dokumenti: Polletno poročilo 2005 družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje